Ändringar i medborgarskapslagen 2015

Riksdagen beslutade i maj 2014 om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Ändringarna syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationspolitiken.

Medborgarskapet som uttryck för samhörighet och gemenskap

Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas samhörighet med Sverige . 

Medborgarskapet

är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för känslan av gemenskap med andra i Sverige. Det är ett viktigt steg i integrationsprocessen att nya medborgare upplever att de är en del av den svenska gemenskapen.

Medborgarskapsceremonier

I Sverige arrangerades de första medborgarskapsceremonierna i början av 1990-talet. I dag anordnar omkring hälften av landets kommuner medborgarskapsceremonier varje år.

Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att hålla en ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i form av en ceremoni kan även bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av samhörighet och bidra till att personen känner att den betraktas som svensk och accepteras fullt ut av samhället.

Geografisk närhet

till medborgarskapsceremonierna är ytterst betydelsefullt och gör det enklare för nya svenska medborgare att delta. Det är därför ceremonierna ska anordnas på kommunal nivå.

Kommunernas ansvar

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. De flesta kommuner som anordnar ceremonier i dag har hittills valt att anordna dem på nationaldagen, antingen separat eller som en del av nationaldagsfirandet. Lagen reglerar inte i detalj när ceremonierna ska äga rum. Kommunerna ges då en möjlighet att dela upp ceremonin på flera dagar om det skulle behövas.

Länsstyrelserna ger stöd och information till kommunerna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att arbeta för att kommunerna får information om hur medborgarskapsceremonier genomförs i andra kommuner, till exempel genom att utarbeta och sprida informationsmaterial med konkreta exempel. Länsstyrelsernas arbete med detta ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna angående medborgarskapsceremonier

Finansiering

Kommuner får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka lönekostnader för arbetstid, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare och kostnader för inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015

  • En portalparagraf införs som slår fast att medborgarskapet förenar alla medborgare och består av rättigheter och skyldigheter. Medborgarskapet står för samhörighet med Sverige.
  • Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
  • Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.
  • Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas genom kortare tidskrav på permanent uppehållstillstånd och bosättning i Sverige.
  • Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för statslösa barn och unga vuxna.
  • De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta.

Bakgrund

Regeringen gav 2012 en utredare i uppdrag att lämna förslag i vissa medborgarskapsfrågor; Medborgarskapsutredningen. Några av de frågor som ingick i uppdraget var att lämna förslag till en definition av det svenska medborgarskapets betydelse och undersöka om medborgarskapet i större utsträckning kan användas som ett incitament för att främja integrationen.

Bli svensk medborgare

När du bott i Sverige under några år kan du ansöka om svenskt medborgarskap. Här kan du läsa om hur du ansöker för dig själv och dina barn.