90-dagarsgarantin

Regeringen vill sätta en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en utbildning. Denna bortre gräns bör inte vara längre än 90 dagar. För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs flera olika satsningar: utbildningskontrakt och traineejobb har införts, möjligheten till det högre studiebidraget inom studiemedlen för unga i åldern 20–24 år som återgår till studier har utvidgats och möjligheterna till studiemotiverande kurs på folkhögskolan har förlängts.

Foto: Maskot/Folio

Traineejobb

Ett traineejobb kombinerar en anställning med en yrkesutbildning. En arbetsgivare som satsar på traineejobb kan hitta rätt kompetens till sin arbetsplats. Den anställde stärker i sin tur sina förutsättningar till varaktig anknytning på arbetsmarknaden.

Traineejobben finns i dag inom välfärdssektorn och inom så kallade bristyrken. Regeringen ska se över regelverket avseende vilka verksamhetsområden som traineejobb ska kunna omfatta. Syftet är att bredda möjligheterna för arbetsgivare att anställa.

Traineejobben startade som en väg in på arbetsmarknaden för unga, 20-24 år, men sedan den 1 juni 2016 är det också möjligt att anställa långtidsarbetslösa som är 25 år och äldre samt nyanlända i ett traineejobb. Dessutom har kravet på gymnasieutbildning för att få ett traineejobb slopats, och kvalificeringstiden för traineejobb inom välfärdssektorn för unga har kortats till tre månaders arbetslöshet.

Mer om traineejobb på arbetsformedlingen.se
Pressmeddelande: Regeringen utvidgar målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Utbildningskontrakt

Ungdomar med avsaknad av fullständig utbildning från grund- och gymnasieskolan löper särskilt stor risk att hamna i långvarig arbetslöshet, därför satsar regeringen på utbildningskontrakt. Syftet med utbildningskontrakt är att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år, utan en fullföljd gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att slutföra gymnasiet.

Mer om utbildningskontrakt på arbetsformedlingen.se