En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) drabbas fortfarande av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Syftet med strategin är att stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige.

Ett antal fokusområden pekas ut och strategiska myndigheter utses för att skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för hbt-personer. I strategin aviseras också uppdrag till andra myndigheter samt förstärkta insatser i syfte att höja medvetenheten och kunskapen om hbt-personers situation.

De sex fokusområden som strategin omfattar är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt civila samhället.

De nya uppdragen som aviseras i strategin:

  • Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att följa upp polisorganisationens fortsatta förbättringsarbete gällande hatbrott.
  • Uppdrag till Ungdomsstyrelsen att i samråd med Skolverket genomföra insatser i syfte att öka hbt-kompetensen och skapa en öppen och fördomsfri miljö i skolan för unga hbt-personer.
  • Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra insatser i syfte att höja kunskapen om hbt-personers situation och bemötande inom socialtjänsten.
  • Uppdrag till Forum för levande historia att inom ramen för sitt arbete med utbildningsmaterial särskilt arbeta för att motverka homofobi och transfobi bland unga.
  • Uppdrag till Riksutställningar att verka för att tydliggöra hbt-relaterade frågor inom utställningsområdet.

Även en utredning av åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet har aviserats i strategin. Utredningen överlämnade betänkandet "Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering" (SOU 2014:91) till regeringen den 22 januari 2015.

Drygt sex miljoner kronor är avsatta för 2014-2016 till utbildningsinsatser som syftar till att öka hbt-kompetensen inom den offentliga sektorn. Utbildningsinsatserna ska ta till vara den kunskap och kompetens som finns hos organisationer som företräder hbt-personer. Ytterligare information om denna satsning kommer innan sommaren.

En uppföljning av strategin är planerad till 2017.