Jämställdhetsbudgetering

Sverige har en feministisk regering som verkar för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män på alla samhällsområden. Budgetprocessen och budgetpropositionen är av central betydelse i förverkligandet av regeringens politik och därför är det angeläget att budgetarbetet bedrivs på ett sådant sätt att effekter och konsekvenser för jämställdheten finns med vid beslut om inriktning och fördelning av resurser. Internationellt benämns detta som ”gender budgeting”, vilket till svenska översätts till jämställdhetsbudgetering.

Jämställdhetsbudgetering innebär att budgetpolitikens jämställdhetseffekter ska utvärderas och att jämställdhetsperspektivet ska integreras i alla nivåer av budgetprocessen. Det innebär också en omfördelning av inkomster och utgifter för att främja jämställdheten. Detta inbegriper till exempel användning av könsuppdelad statistik, genomarbetade analyser ur ett jämställdhetsperspektiv samt reformer eller andra åtgärder som leder till ökad jämställdhet – och som gör konkret skillnad i människors vardag, på kort eller lång sikt. 

De utmaningar och problem som samhället står inför kan ha olika lösningar. Jämställdhetsbudgetering gör jämställdhet till en aktiv del i problemlösningen, så att vi kan välja det handlingsalternativ som bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

För att stärka arbetet med jämställdhetsbudgetering pågår ett utvecklingsarbete i Regeringskansliet. Under våren 2015 har tyngdpunkten legat på metodutveckling och genomförande av jämställdhetsanalyser som har varit del av beslutsunderlaget för flera av de reformer som presenteras i budgetpropositionen. Inom centrala områden har regeringen också tagit fram nya mål för hur jämställdheten ska utvecklas och indikatorer för att följa upp utvecklingen.

För att upprätthålla ett gediget och kunskapsbaserat utvecklingsarbete, avsätter regeringen särskilda resurser för att från och med 2016 utvärdera och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. De slutsatser och analyser som framkommer i utvärderingarna kommer att återföras och användas i det arbete som bedrivs inom departement och myndigheter.

Målsättningen är att de investeringar som nu görs för att utveckla arbetet med jämställdhetsbudgetering ska leda till en tydlig förflyttning framåt av jämställdheten under mandatperioden.

– Jämställdhet är inte bara rättvist, det är också ekonomiskt rationellt. Men för att förbättra jämställdheten i budgetarbetet behöver vi rätt verktyg, vi måste kunna mäta hur fördelning av resurser påverkar jämställdheten. Därför är det här ett viktigt utvecklingsarbete vi gör, säger finansministern Magdalena Andersson.