Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Foto: Folio

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Plattform för jämställdhetsintegrering

I plattform för jämställdhetsintegrering ingår fem olika delar:

  • Strategi för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet
  • Ett utvecklingsprogram för myndigheter
  • Stöd till jämställdhetsintegrering på regional nivå
  • Kvalitetssäkring av utvecklingen av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting
  • Insatser för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

I arbetet med jämställdhetsintegrering inom Regeringskansliet följs en strategi som sträcker sig från 2012 fram till 31 augusti 2016. Målet för arbetet med jämställdhetsintegrering är att regeringen ska ha bästa möjliga förutsättningar för att jämställdhet ska genomsyra regeringens politik. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla steg av beslutsprocesserna i Regeringskansliet.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regeringen har utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter, till att omfatta 60 verksamheter. Syftet är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget stäcker sig till och med 2018.

Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, har fått i uppdrag att under 2015-2018 stötta berörda myndigheter samt sprida lärdomarna till fler myndigheter via webbportalen www.jamstall.nu.

JiM-myndigheter 2015-2018

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13

Jämställdhetsintegrering på regional nivå

Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för genomförandet av jämställdhetspolitiken i länen. På regional nivå finns det särskilt sakkunniga i jämställdhet vid länsstyrelserna. De arbetar för att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag på regional nivå.

Länsstyrelsen i Gotlands län samordnar och stödjer länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering på lokal nivå

Att utveckla jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna inom jämställdhetspolitiken. Regeringen arbetar aktivt för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas på lokal nivå.

Insamling av goda exempel har stor betydelse för jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting.

Regeringen beslutade den 1 april bevilja Sveriges kommuner och landsting (SKL) medel för projektet Kunskapsspridning genom modellkommuner. Projektet är ett sätt att ytterligare stärka arbetet med jämställdhetsintegrering hos deltagande kommuner och förvalta de kunskaper och erfarenheter som vunnits genom SKL:s tidigare program Hållbar Jämställdhet.

Projektet ska senast den 15 februari 2019 slutredovisas till Socialdepartementet.

Regeringsbeslut: Ansökan om stöd för projektet Kunskapsspridning genom modellkommuner

Samla och sprida kunskaper och erfarenheter

Portalen Jämställ.nu är ett viktigt verktyg för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. För att förenkla och kvalitetssäkra arbete med jämställdhetsintegrering erbjuder portalen bland annat metoder, modeller och interaktiva verktyg. Portalen drivs som en samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelserna samt Vinnova.