Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi som används för att uppnå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Foto: Folio

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Att utveckla jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna inom jämställdhetspolitiken. Regeringen har inlett ett arbete med att stärka jämställdhetsintegrering på alla departement och berörda myndigheter. Arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet styrs av ett regeringsbeslut för perioden 2016-2020. Målet för arbetet är att Regeringskansliet ska ge regeringen förutsättningar att förverkliga jämställdhetspolitikens mål. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regeringen har utökat utvecklingsprogrammet JiM, Jämställdhetsintegering i myndigheter, till att omfatta 60 verksamheter. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

I uppdraget ingår att myndigheterna ska presentera en plan med mål och aktiviteter för hur myndigheten avser arbeta för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Uppdraget stäcker sig till och med 2018.

Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, har i uppdrag att stötta berörda myndigheter samt sprida lärdomarna till fler myndigheter via webbportalen www.jamstall.nu.

JiM-myndigheter 2015-2018

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 

Jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå

Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för genomförandet av jämställdhetspolitiken i länen. I skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid aviserade regeringen ett kommande uppdrag till länsstyrelserna om att ta fram nya regionala strategier för sitt arbete med jämställdhetsintegrering, i syfte att främja länsstyrelsernas fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

Regeringen arbetar aktivt för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas på lokal nivå.

Insamling av goda exempel har stor betydelse för jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting. Regeringen stödjer därför Sveriges kommuner och landstings projekt Kunskapsspridning genom modellkommuner. Projektet är ett sätt att ytterligare stärka arbetet med jämställdhetsintegrering hos deltagande kommuner och förvalta de kunskaper och erfarenheter som vunnits genom SKL:s tidigare program Hållbar Jämställdhet.

Projektet ska senast den 15 februari 2019 slutredovisas till Socialdepartementet.

Regeringsbeslut: Ansökan om stöd för projektet Kunskapsspridning genom modellkommuner

Samla och sprida kunskaper och erfarenheter

Portalen Jämställ.nu är ett viktigt verktyg för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. För att förenkla och kvalitetssäkra arbete med jämställdhetsintegrering erbjuder portalen bland annat metoder, modeller och interaktiva verktyg. Portalen finansieras av regeringen och drivs som en samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelserna samt Vinnova.