Samarbete för att motverka antibiotikaresistens

Resolutioner i FN:s generalförsamlingar, en global plan i Världshälsoförsamlingen i Genève och blocköverskridande samtal i Sverige. Genom ökat samarbete internationellt och regionalt så görs framsteg mot ett växande globalt hälsohot.

Foto: Johner

Modern vård är beroende av effektiva antibiotika för att bekämpa bakterieinfektioner, men också vid behandling av bland annat cancer. Bakterier som är resistensta mot antibiotika gör att vanliga infektioner kan bli svåra eller omöjliga att behandla. Om spridningen av resistens inte kan stoppas så kommer världen att stå utan effektiva läkemedel mot en rad sjukdomar.

Resistens sprids över nationsgränser och det är därför nödvändigt med samarbete på alla nivåer såväl internationellt som nationellt och regionalt.

Global plan antagen av Världshälsoförsamlingen, WHO

Sverige deltar i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens sedan en lång tid tillbaka och har varit ledande i arbetet att få till stånd en global handlingsplan under ledarskap av Världshälsoförsamlingen, WHO:s beslutande församling.

Den 18-26 maj 2015 träffades hälsoministrar från hela välden för det årliga mötet i Världshälsoförsamlingen i Geneve. Bland flera stora frågor avhandlades även en global handlingsplan för arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) inklusive antibiotikaresistens.

Sverige

Sverige påverkas av en internationellt sämre resistenssituation på global nivå. I Sverige ökar antalet fall av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier, bland annat genom att svenskar idag reser mer frekvent fritt över världen och fler svenskar söker också vård utomlands. Resistenta bakterier sprids då med de människor som bär dem. Att internationellt minska användningen av antibiotika är därför nyckeln till att motverka resistensen. Det är avgörande att antibiotika endast används när det verkligen behövs, när det är effektivt, och under kort tid.

Även inom djurnäringen är det viktigt att både inom EU och internationellt motverka slentrianmässig användning av antibiotika till djur genom att verka för ett bättre djurskydd. Antibiotika ska inte få användas för att dölja undermåliga uppfödningssystem.

 

Pressmeddelande
Datum Rubrik
24-maj 2017 Strandhäll till WHA för fortsatt arbete mot antibiotikaresistens Pressmeddelande
17-mars 2017 Förnyat uppdrag i arbetet mot antibiotikaresistens Pressmeddelande
20-okt 2016 Gabriel Wikström till Rotterdam för hälsosäkerhetstoppmöte Pressmeddelande
22-sep 2016 Deklaration mot antibiotikaresistens antagen av FN Pressmeddelande
19-sep 2016 Gabriel Wikström till FN:s högnivåmöte om antibiotikaresistens Pressemddelande
31-aug 2016 Presseminarium med Gabriel Wikström om den svenska linjen mot antimikrobiell resistens inför FN:s högnivåmöte Pressmeddelande
05-juli 2016 Uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa tillgänglighet till antibiotika Pressemddelande
23-maj 2016 Gabriel Wikström leder Sveriges arbete på Världshälsoförsamlingen i Genève Pressemddelande
19-nov 2015 Wikström till Berlin för högnivåmöte inom folkhälsa Pressmeddelande
05-sep 2015 Gabriel Wikström till Seoul för hälsosäkerhetstoppmöte Pressmeddelande
20-aug 2015 Regeringen fortsätter agera mot antibiotikaresistens Pressemddelande
26-maj 2015 Global plan mot antibiotikaresistens Pressmeddelande
17-mars 2015 Gabriel Wikström till Genève för WHO-konferens Pressmeddelande

Global handlingsplan antagen av Världshälsoförsamlingen WHO, maj 2015

En global plan för att hantera det ökande hotet från antibiotikaresistenta bakterier och andra mikroorganismer har antagits av de 194 medlemsländerna under WHO:s hälsomöte i Genève. Detta är ett viktigt framsteg eftersom inget land på egen hand kan skapa förutsättningar för fortsatt tillgång till effektiva behandlingar.

Planen innehåller fem strategiska mål med det övergripande syftet att långsiktigt säkra möjligheten att behandla och förebygga infektionssjukdomar med effektiva och säkra läkemedel.

De fem strategiska målen är:

Mål 1: Förbättra medvetenheten om och förståelsen av antibiotikaresistens genom effektiv kommunikation och utbildning

Mål 2: Stärka kunskapen och faktabasen genom övervakning och forskning

Mål 3: Minska förekomsten av smitta genom effektiva förebyggande åtgärder inom sanitet, hygien och att förebygga infektioner

Mål 4: Använda antimikrobiella läkemedel för människor och djur på rätt sätt

Mål 5: Utveckla de ekonomiska argumenten för hållbara investeringar som tar hänsyn till behoven hos alla länder, samt öka investeringarna i exempelvis nya läkemedel, metoder för diagnostik och vacciner.

Planen innehåller vidare ett ramverk för de åtgärder som medlemsstaterna, sekretariatet samt andra internationella och nationella partners behöver vidta för att målen ska uppfyllas. Alla medlemsstater uppmanas att inom 2 år från det att planen antas se till att man har nationella planer på plats som är anpassade till den globala planen. De nationella planerna ska utgöra basen för utvärderingar av resursbehov, sätta prioriteringar och rikta sig till relevant nationell och lokal nivå.

Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Myndighetsuppdrag

Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverk ska gemensamt ansvara för en nationell samverkansfunktion för att främja ett samordnat tvärsektoriellt arbete mot antibiotikaresistens.