En fungerande kontanthantering

Den minskade kontantanvändningen i samhället och det förhållandet att många bankkontor har slutat med eller dragit ner på kontanthantering över disk, är en fråga som engagerar många. Regeringen arbetar för att säkerställa att kontanthanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt i hela landet.

 • Gruppbild av finansmarknadsminister Per Bolund och företrädare för banksektorn

  Finansmarknadsminister Per Bolund tillsammans med representanter från banksektorn vid mötet om tillgång till kontanter. Fr.v. Christer Trägårdh, Sverigechef Swedbank; Hans Lindberg, VD Svenska bankföreningen; finansmarknadsminister Per Bolund; Johanna Lybeck Lilja, Strategy and Business Support Nordea; Michael Green, Sverigechef Handelsbanken; Mats Torstendahl, Vice VD SEB; Leif Trogen, Chef finansiell infrastruktur Svenska bankföreningen; Ewa Andersen, VD Sparbankernas riksförbund; Andreas Montelius, Chef Företagstjänster ICA-banken.

  Foto: Finansdepartementet

 • Per Bolund vid ett mötesbord tillsammans med en journalist.

  Per Bolund berättar för en journalist från The New Yorker om Sveriges digitala betalningslösningar och hur regeringen arbetar för att alla ska kunna välja hur de vill betala - med kontanter, kort, mobilen eller andra digitala lösningar.

  Foto: Finansdepartementet

 • Finansmarknadsminister Per Bolund med torghandlare vid grönsaksdisk.

  Per Bolund på besök hos en handlare på Hötorget för att ta del av hans erfarenheter av att kunna erbjuda olika betalningsmöjligheter till sina kunder.

  Foto: Regeringskansliet

 • Per Bolund vid ett konferensbord med mötesdeltagare

  Finansmarknadsminister Per Bolund tillsammans med några av aktörerna i kontanthanteringskedjan vid rundabordssamtal om hur tillgången till kontanter kan säkras i hela landet.

  Foto: Finansdepartementet

 • Finansmarknadsminister Per Bolund i talarstolen i Finansutskottet

  Per Bolund deltog i Finansutskottet öppna utfrågning om kontanthanteringen 19 mars 2015.

  Foto: Regeringskansliet

Alla i samhället bör ha tillgång till betaltjänster. I första hand bör marknaden tillhandahålla dessa tjänster och staten övervaka att det fungerar. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag/insättningar av kontanter på kreditinstitut, hos betaltjänstleverantörer eller på annat sätt.

- Från regeringens sida vill vi understryka vikten av att alla parter tar ansvar för att kontanthanteringen ska fungera. Både konsumenter och företag måste kunna lita på att insättningar, uttag och hanteringar av dagskassor fungerar, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

- I första hand är det önskvärt att marknadsaktörerna på eget initiativ vidtar åtgärder för att säkra tillgången på kontanter, men om det inte fungerar så kan det också behövas lagstiftande åtgärder, säger Per Bolund.

Pågående arbete

Samtal med kontantbranschen
Finansmarknadsminister Per Bolund har som ett led i arbetet med att säkra kontanttillgången i hela landet vid flera tillfällen samlat aktörerna i kontanthanteringskedjan för att diskutera frågan.

- Regeringen bjuder in representanter för banksektorn till diskussioner om vad som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter. Vi förutsätter att bankerna tar sitt ansvar i frågan och ser till att deras kunder kan fortsätta använda kontanter, säger Per Bolund.

Det senaste mötet ägde rum den 27 september. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund träffade då företrädare från banksektorn för att diskutera vad som krävs för att fortsatt trygga människors tillgång till kontanter. Vid mötet deltog representanter från Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SEB, ICA-banken, Sparbankernas Riksförbund och Svenska Bankföreningen. Under mötet diskuterades bland annat möjligheter till ökat samarbete för att kunna göra det lättare att ta ut och sätta in kontanter runtom i landet.

- Regeringen vill att var och en ska kunna bestämma över hur man sköter sin ekonomi, säger Per Bolund. Som kund ska man kunna välja om man vill använda kontanter eller digitala betalningslösningar. Bankerna har ett ansvar för att se till att deras kunder har den här valmöjligheten och jag förväntar mig att man gör mer för att öka tillgängligheten till kontanter.

Utredning redovisar förslag om betalkontodirektivet
Betaltjänstutredningen överlämnade 31 augusti 2016 sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EU:s nya betalkontodirektiv. I uppdraget ingår bland annat att ta ställning till hur kravet på att konsumenter ska kunna sätta in och ta ut kontanter på betalkonto ska tolkas i svensk rätt, samt exakt vilka typer av aspekter som ska ingå i den jämförelsewebbplats för betalkonton som direktivet kräver. Betänkandet ska nu behandlas i Regeringskansliet för att sedan skickas ut på remiss.

I januari 2016 presenterade utredningen sin delrapport om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Utredningen gör bedömningen att de lagstiftningsåtgärder som skulle kunna komma i fråga för att tillgodose det kvarvarande behovet av kontanter inte står i proportion till problemens omfattning. Delrapporten har varit ute på remiss till 49 olika instanser och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53)
Delrapport 2: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning
Delrapport 1: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Dir. 2015:39 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton

Utredning om riksbankslagen
Hösten 2016 kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen kommer bland annat att få i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för kontanthanteringen.

Betaltjänstombud på 17 orter
Länsstyrelserna har i uppdrag att trygga tillgången till betaltjänster på de orter där behovet inte tillgodoses av marknaden. Som en del i uppdraget har Länsstyrelserna etablerat betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna dagskassor. Idag finns statligt finansierade betaltjänstombud på 17 orter i åtta län.

Lättare att använda digitala betalsätt
Länsstyrelsen och Vinnova har även inlett en innovationsupphandling för att ta fram nya lösningar som underlättar för personer att använda sig av digitala betaltjänster. Runtom i landet arbetar också organisationer som till exempel PRO med utbildningar som gör det lättare för människor att använda sig av digitala sätt att betala.

Vi måste trygga medborgarnas kontanter, debattartikel av Per Bolund m.fl., 20 juli 2016

Finansmarknadsministerns svar om kontanthantering

Finansmarknadsminister Per Bolund har vid ett flertal tillfällen muntligen besvarat frågor i riksdagen om kontanthanteringen i samhället samt skriftligt besvarat riksdagsfrågor i ämnet.

Webbsändningar

Skriftliga svar