Statens budget 2015 i siffror: utgiftsområde 15, studiestöd

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområde 15, studiestöd.

  • I december 2014 sammanställde riksdagen sina beslut om statens budget för 2015.
  • I april 2015 lämnade regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2015. Förslagen presenterades i propositionen Vårändringsbudget för 2015.
  • Den 16 juni 2015 fattade riksdagen beslut om vårändringsbudgeten.
  • Den 21 september 2015 lämnade regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2015. Förslagen presenterades i propositionen Höständringsbudget för 2015.
  • Den 11 november 2015 antog riksdagen regeringens ändringsförslag som presenterades i propositionen Höständringsbudget för 2015.
  • Den 12 november 2015 lämnade regeringen ett extra ändringsförslag för statens budget 2015. Ändringsförslaget berör utgiftsområde 8, 17 och 25.
  • Den 10 december 2015 antog riksdagen regeringens ändringsförslag som presenterades i propositionen Extra ändringsbudget för 2015.
Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2015, utgiftsområde 15
belopp i tusen kronor

Sammanställning riksdagsbeslut december 2014.

Regeringens ändringsförslag 
april 2015.
Riksdagens beslut juni 2015.

Regeringens ändringsförslag 
september 2015.
Riksdagens beslut november 2015.

Studiestöd  20 302 280  20 966 680  20 966 680
Studiehjälp  3 404 725  3 313 725  3 313 725
Studiemedel  14 289 611  14 689 611  14 689 611
Avsättning för kreditförluster  1 371 607  1 790 807  1 790 807
Statens utgifter för studiemedelsräntor   885 778   886 978   886 978
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk   61 150   61 150   61 150
Bidrag till vissa studiesociala ändamål   27 000   27 000   27 000
Examenspremie   60 000    0 0
Centrala studiestödsnämnden   188 647   183 647   183 647
Överklagandenämnden för studiestöd   13 762   13 762   13 762

Förslag och beslut om statens budget

Statens budget består av ett hundratal så kallade anslag som beskriver hur mycket pengar som får användas till en viss verksamhet. Anslagen är indelade i 27 olika utgiftsområden.

Regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen på våren och hösten. Riksdagen behandlar regeringens förslag och fattar sedan beslut om statens budget.

När riksdagen beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev som bland annat anger hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning.