Myndigheter från alla sektorer ska bidra till miljömålen

Regeringen ger 25 strategiskt viktiga myndigheter i uppdrag att analysera hur de inom sitt område kan bidra till att nå miljömålen. I uppdraget ingår att ta fram en konkret plan med åtgärder för detta.

Om miljömålen ska klaras behövs lösningar från alla sektorer. Uppdraget vänder sig därför till myndigheter som verkar inom olika delar av samhället, exempelvis bostäder, transporter, jordbruk, skogsbruk, utbildning, näringslivsutveckling, konsumtion, livsmedel etc. Enligt uppdraget ska myndigheterna analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och  upprätta en plan med åtgärder som bidrar till att klara miljömålen. Planen för genomförande ska omfatta en period om fyra år och ska vara upprättad senast 30 juni 2016. Naturvårdsverket har en särskild roll att stödja och vägleda myndigheterna i arbetet.

Uppdraget går till följande 25 myndigheter:

Boverket Livsmedelsverket Statens energimyndighet
Exportkreditnämnden Läkemedelsverket Statens jordbruksverk
Folkhälsomyndigheten MSB Statens skolverk
Försvarsmakten Riksantikvarieämbetet Strålsäkerhetsmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten SGU Tillväxtanalys
Kemikalieinspektionen Sida Tillväxtverket
Kommerskollegium Sjöfartsverket Trafikverket
Konsumentverket Skogsstyrelsen Transportstyrelsen
Upphandlingsmyndigheten

Senast den 1 mars 2016 ska myndigheterna kortfattat redovisa sin miljöanalys till Miljö- och energidepartementet.

Utveckling av miljöpolitiken

Detta uppdrag är en del i utvecklingen av miljöpolitiken. Tidigare i år inrättade regeringen ett Miljömålsråd där 17 myndighetschefer samverkar för att öka takten i miljöarbetet. Miljömålsberedningen stärktes med ett nytt viktigt uppdrag att ta fram ett ramverk för klimatpolitiken och en ny ordförande.