Statens budget 2016 i siffror: utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Ram för utgiftsområdet och anslagsnivåer för år 2016,
belopp i tusental kronor
  Riksdagens beslut december 2015.

Riksdagens beslut juni 2016.

Regeringens förslag, september 2016.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 109 868 281 110 208 281 110 348 281
Ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning 101 630 908    
Sjukpenning och rehabilitering m.m. 43 503 000    
Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50 334 250    
Handikappersättningar 1 370 000    
Arbetsskadeersättningar m.m. 3 121 000    
Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 35 658    
Bidrag för sjukskrivningsprocessen 2 907 000    
Ersättning för höga sjuklönekostnader 360 000 700 000 810 000
Myndigheter 8 237 373    
Försäkringskassan 8 171 906   8 201 906
Inspektionen för socialförsäkringen 65 467    

Fakta om budgetprocessen

Statens budget består av ett hundratal så kallade anslag som beskriver hur mycket pengar som får användas till en viss verksamhet. Anslagen är indelade i 27 olika utgiftsområden.

Regeringen lämnar sina budgetförslag till riksdagen på våren och hösten. Riksdagen behandlar regeringens förslag och fattar sedan beslut om statens budget.

När riksdagen beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev som bland annat anger hur mycket pengar från statens budget myndigheterna får använda under året samt eventuella prioriteringar av verksamhetens inriktning.

Förslag och beslut

Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016 till riksdagen.

Den 25 november 2015 sa riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016.

Den 17 december 2015 sammanställde riksdagen samtliga beslut om budgeten.

Den 22 mars lämnade regeringen propositionen Extra ändringsbudget för 2016 till riksdagen.

Den 13 april 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016.

Den 27 april fattade riksdagen beslut om Extra ändringsbudget för 2016.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om ändringsförslag i budgeten för 2016.

Den 20 september 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016.