Statens budget 2016 i siffror

Utgifter för budgetåret 2016

Statens utgifter är indelade i 27 olika utgiftsområden. För varje utgiftsområde sätts ramarna för hur mycket olika statliga verksamheter får kosta, till exempel till polisens verksamhet eller till de statliga universiteten. I tabellen nedan redovisas regeringens förslag och riksdagens beslut om utgifter för olika verksamheter.

Utgifter år 2016, per utgiftsområde (ram för utgiftsområdet),
belopp i tusental kronor

* Den beslutade nivån för utgiftsområde 8 Migration är en följd av dels riksdagens beslut om Extra ändringbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar, dels riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2016.  

Utgiftsområde (UO)

Riksdagens beslut december 2015.

Riksdagens beslut juni 2016.

Regeringens förslag,
september 2016

UO 1: Rikets styrelse 12 717 244 12 788 344 12 788 344
UO 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 812 312 15 027 212  
UO 3: Skatt, tull och exekution 10 782 946  
UO 4: Rättsväsendet 41 573 737 42 166 737 42 279 707
UO 5: Internationell samverkan 1 905 203 2 048 653  
UO 6: Försvar och samhällets krisberedskap 48 827 432 48 777 432 49 128 432
UO 7: Internationellt bistånd 32 357 474 28 276 950 34 678 781
UO 8: Migration 19 419 719 50 264 719* 43 862 888
UO 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg 69 237 676 71 082 106 71 143 106
UO 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 109 868 281 110 208 281 110 348 281
UO 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom 36 184 250    
UO 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn 87 129 050    
UO 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 21 070 265 21 297 265  
UO 14: Arbetsmarknad och arbetsliv 79 681 475 78 847 475 78 977 475
UO 15: Studiestöd 21 707 932   21 712 462
UO 16: Utbildning och universitetsforskning 69 452 400 68 545 195 68 545 195
UO 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 694 535 13 807 535 13 927 535
UO 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 7 064 024 6 564 024  
UO 19: Regional tillväxt 3 255 721 3 260 721  
UO 20: Allmän miljö- och naturvård 7 661 756 7 408 756 7 838 756
UO 21: Energi 2 812 038    
UO 22: Kommunikationer 54 122 036 53 622 036 53 674 536
UO 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel 18 919 553 18 925 653 18 925 653
UO 24: Näringsliv 5 998 273 5 892 273 5 892 273
UO 25: Allmänna bidrag till kommuner 93 398 252    
UO 26: Statsskuldsräntor m.m. 10 769 176    
UO 27: Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167   36 327 027

 

Förslag och beslut om statens budget 2016

Budgetpropositionen för 2016:
Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2016 till riksdagen. Den 17 december 2015 sammanställde riksdagen samtliga beslut om statens budget för 2016.

Ändringsförslag:
Den 22 mars 2016 samt den 13 april 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016. Den 27 april respektive 21 juni 2016 fattade riksdagen beslut om ändringarna.

Den 20 september 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016. Riksdagen beslutar om förslagen i december 2016.