Statens budget 2016 i siffror

Utgifter för budgetåret 2016

Statens utgifter är indelade i 27 olika utgiftsområden. För varje utgiftsområde sätts ramarna för hur mycket olika statliga verksamheter får kosta, till exempel till polisens verksamhet eller till de statliga universiteten. I tabellen nedan redovisas regeringens förslag och riksdagens beslut om utgifter för olika verksamheter.

Utgifter år 2016, per utgiftsområde (ram för utgiftsområdet),
belopp i tusental kronor

* Den beslutade nivån för utgiftsområde 8 Migration är en följd av dels riksdagens beslut om Extra ändringbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar, dels riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2016.

Utgiftsområde (UO)

Riksdagens beslut december 2015.

Riksdagens beslut juni 2016.

UO 1: Rikets styrelse 12 717 244 12 788 344
UO 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning 14 812 312 15 027 212
UO 3: Skatt, tull och exekution 10 782 946
UO 4: Rättsväsendet 41 573 737 42 166 737
UO 5: Internationell samverkan 1 905 203 2 048 653
UO 6: Försvar och samhällets krisberedskap 48 827 432 48 777 432
UO 7: Internationellt bistånd 32 357 474 28 276 950
UO 8: Migration 19 419 719 50 264 719*
UO 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg 69 237 676 71 082 106
UO 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 109 868 281 110 208 281
UO 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom 36 184 250  
UO 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn 87 129 050  
UO 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 21 070 265 21 297 265
UO 14: Arbetsmarknad och arbetsliv 79 681 475 78 847 475
UO 15: Studiestöd 21 707 932  
UO 16: Utbildning och universitetsforskning 69 452 400 68 545 195
UO 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 694 535 13 807 535
UO 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 7 064 024 6 564 024
UO 19: Regional tillväxt 3 255 721 3 260 721
UO 20: Allmän miljö- och naturvård 7 661 756 7 408 756
UO 21: Energi 2 812 038  
UO 22: Kommunikationer 54 122 036 53 622 036
UO 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel 18 919 553 18 925 653
UO 24: Näringsliv 5 998 273 5 892 273
UO 25: Allmänna bidrag till kommuner 93 398 252  
UO 26: Statsskuldsräntor m.m. 10 769 176  
UO 27: Avgiften till Europeiska unionen 31 827 167  

 

Förslag och beslut om statens budget 2016

Budgetpropositionen för 2016:
Den 21 september 2015 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2016 till riksdagen. Den 17 december 2015 sammanställde riksdagen samtliga beslut om statens budget för 2016.

Ändringsförslag:
Den 22 mars 2016 samt den 13 april 2016 lämnade regeringen ändringsförslag i budgeten för 2016. Den 27 april respektive 21 juni 2016 fattade riksdagen beslut om ändringarna.