Regeringen vill stärka de arbetsintegrerande sociala företagen

Regeringen öppnade i slutet av 2014 för att arbetsintegrerande sociala företag som arbetar med att få långtidsarbetslösa i jobb ska ha en fortsatt viktig roll när fas 3 nu avvecklas successivt. Det handlar om att ge de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden en väg tillbaka, med riktiga arbetsuppgifter. Just nu arbetar regeringen för att identifiera de eventuella insatser som krävs för att de arbetsintegrerade sociala företagen även fortsatt ska ha en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken.

– Jag kommer tillsammans med näringsminister Mikael Damberg att bjuda in arbetsintegrerande sociala företag till en dialog om hur vi ska kunna underlätta för dem att växa och utvecklas. Jag vill att de sociala företagen ska fortsätta att vara en viktig och växande aktör för att föra långtidsarbetslösa personer närmre arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det finns i dag mer än 300 arbetsintegrerande sociala företag. Regeringen anser att de sociala företagen är viktiga aktörer för personer som i dag deltar i fas 3 och att de kommer att fortsätta vara viktiga aktörer även när fas 3 försvinner. I budgetpropositionen för 2016 anger regeringen att man för att öka utflödet till arbete och utbildning ska ersätta sysselsättningsplatserna med insatser som utgår från varje individs behov och förutsättningar. Regeringen anger också att inga anvisningar av nya deltagare till dagens sysselsättningsplatser kommer att göras och att de som redan har en sysselsättningsplats successivt ska erbjudas andra insatser, till exempel en extratjänst inom välfärden. Det här innebär att regeringen stoppar inflödet i fas tre i ett första skede för att därefter på lite längre sikt genomföra ett successivt avskaffande av alla sysselsättningsplatser.

Många arbetsintegrerande sociala företag anordnar redan i dag arbetsträning snarare än sysselsättningsplatser. Detta eftersom det finns en tydlig riktning där målet för arbetet är att föra personer närmre arbetsmarknaden. Många arbetsintegrerande sociala företag anställer också personer i nuvarande fas 3 och det finns även fortsatt många subventionerade anställningar att tillgå. Bland annat förstärkt särskilt anställningsstöd som ersätter den som anställer med 85 procent av lönekostnaden upp till ett tak på 890 kronor per dag, plus ett handledarstöd som uppgår till ca 2 500 kronor per månad i genomsnitt. För arbetsträning utgår i dag ekonomisk ersättning till anordnaren med 150 kronor per dag och för förstärkt arbetsträning med 300 kronor per dag vilket kan jämföras med anordnarbidraget som i dag uppgår till 210 kronor per dag.

Regeringen avser att återkomma om det utöver redan befintliga insatser behöver ändras eller läggas till något för att öka möjligheten för långtidsarbetslösa att få ett jobb.