Det gör kulturministern för att förhindra olovlig hantering av film

Skapande, kreativitet och investeringar måste stimuleras genom att upphovsmän och andra rättighetshavare får betalt för sitt arbete. Det kräver välfungerande konstnärliga och kreativa ekosystem i vilka upphovsrätten är en viktig del.

Det finns ingen enkel lösning för att komma till rätta med olovlig hantering av film. Många olika insatser behövs på flera områden. För kulturpolitikens del kan det till exempel handla om insatser för att stärka de legala alternativen och att förbättra informationen till allmänheten om följderna av olovlig spridning av film. Det kan också handla om att bidra till frivilliga överenskommelser som försvårar finansieringen för dem som sprider upphovsrättsligt skyddat material illegalt.

Enligt uppgift från filmbranschen använder var tredje svensk tjänster som olovligt sprider upphovsrättsligt skyddat material. Filmbranschen påtalar att de ekonomiska förluster som detta medför får alltmer kännbara effekter. Regeringen delar branschens och riksdagens oro över utvecklingen och genomför därför följande insatser:

  • I en serie rundaborssamtal har kulturministern sedan hösten 2015 träffat företrädare för ett stort antal aktörer, som alla i olika omfattning berörs av den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material. Vid samtalen har utöver företrädare för upphovsmän och rättighetshavare även företrädare för bl.a. bredbandsbolag, betalföretag, tv-bolag, Sveriges annonsörer och Google deltagit. Arbetet fortsätter och en målsättning är att enas kring gemensam uppförandekod.
  • Regeringen avser att förtydliga Statens medieråds uppdrag att informera barn och unga om upphovsrätt.
  • Patent- och registreringsverket har tilldelats 80 miljoner kronor i ett särskilt uppdrag för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt (dnr N2016/02167/IF). Arbetet är i en inledande fas och kommer att pågå till 2019.
  • Regeringen har påbörjat arbetet med att närmare se över behovet av att införa brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott