Tidsplan för några lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet

Finansmarknadsavdelningen ansvarar för flera stora lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet, varav några gäller genomförande av EU-direktiv.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för
närvarande arbetar efter när det gäller dessa ärenden:

  • Lagstiftning till följd av direktivet om marknader för
    finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR)

  • Lagstiftning till följd av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) samt även vissa nationella bestämmelser som föreslagits i departementspromemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22).

  • Frågan om en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige

  • Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet

Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

Datum Aktivitet
Januari 2017

Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

April 2017

Proposition överlämnas till riksdagen

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

3 januari 2018 Lagstiftningen träder i kraft

Frågor och svar 

Hur ser tidsplanen för MiFID II och MiFIR? 

Under 2016 ändrades tidsplanen för MiFID II och MiFIR. Tillämpningsdatumet sköts fram med ett år till den 3 januari 2018 och datumet för genomförande av MiFID II flyttades fram ett år till den 3 juli 2017.

Ett nytt tillämpningsdatum har påverkat tidsplanen för lagstiftningsarbetet i Sverige eftersom det inte är lämpligt att lämna förslag till lagstiftning alltför lång tid innan den ska börja tillämpas. En lagrådsremiss om MiFID II beslutades under januari 2017 och en proposition i april. Att tidsplanen ändrades gav marknaden tid på sig att bl.a. anpassa sina it-system till de nya kraven i lagstiftningen.

När kommer de tekniska standarderna och delegerade akterna på nivå 2 att antas och träda i kraft? 

De tekniska standarder och de delegerade akter (nivå 2) som EU-kommissionen delvis antagit, kommer att komplettera reglerna i MiFID II och MiFIR (nivå 1). Enligt kommissionens tidtabell ska även de börja tillämpas den 3 januari 2018.

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Tidig vår 2018

Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.

Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Juli 2018 Lagstiftningen träder i kraft

Befintlig reglering av försäkringsförmedling

I Sverige finns regleringen kring distribution av försäkring i första hand i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Tillämpningsområdet för lagen är i huvudsak försäkringsförmedlares förmedling av försäkringsavtal. Lagen om försäkringsförmedling genomför i svensk rätt försäkringsförmedlingsdirektivet (direktiv 2002/92/EG).

Ny lag för försäkringsdistribution

Den 20 januari 2016 publicerades EU-direktiv 2016/97/EU om försäkringsdistribution (IDD). Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 23 februari 2018.

Tillämpningsområdet för IDD är försäkringsdistributörers försäkringsdistribution. Begreppet försäkringsdistributör definieras i direktivet som varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när det distribuerar försäkringar.

Finansdepartementet remittera en promemoria våren 2017 med förslag till en ny lag om försäkringsdistribution, som ska träda i kraft den 23 februari 2018. Promemorian ska innehålla lagförslag som genomför hela IDD samt även behandla vissa nationella bestämmelser som redan remitterats genom departementspromemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22).

Genomförandet i svensk rätt av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) är försenat

Enligt försäkringsdistributionsdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast den 23 februari 2018. Regelverket ska även börja tillämpas av försäkringsdistributörer från och med det datumet.

Lagstiftningsarbetet med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet är försenat. Skälet är detta är framförallt att lagstiftningsarbetet är omfattande och innefattar analys av flera komplexa frågor, som t.ex. direktivets tillämpningsområde i förhållande till direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFIDII). Försäkringsdistributionsdirektivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv vilket möjliggör för medlemsländer att införa krav som går utöver direktivets. Finansinspektionen har i flera rapporter påtalat allvarliga konsumentskyddsrisker på den svenska marknaden för försäkringsdistribution, bl.a. relaterat till ersättningssystem som leder till intressekonflikter och att Finansinspektionen inte har förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn. I lagstiftningsarbetet ingår därför även att föreslå de lagbestämmelser som behövs, utöver dem som föranleds av direktivets bestämmelser, för att säkerställa att nationella problem åtgärdas. Det krävs omfattande analys för att säkerställa att de lagförslag som går utöver direktivets bestämmelser leder till önskad måluppfyllese samtidigt som oönskade sidokonsekvenser undviks eller minimeras. Syftet med lagförslagen som går utöver direktivets är i huvudsak att öka konsumentskyddet på marknaden för försäkringsdistribution.

I Ds 2017:17 En ny lag om försäkringsdistribution lämnas förslag till hur försäkringsdistributionsdirektivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Ds:n skickades ut på remiss i juni fram till den 22 september i år. Framförallt företrädare för försäkrings- och försäkringsförmedlarmarknaden har lämnat omfattande synpunkter på lagförslagen som tar tid att analysera och bemöta inom ramen för pågående arbete med en lagrådsremiss.

Den lagstiftning som krävs för genomförande av direktivet kommer därför inte att kunna antas i tid. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under tidig vår 2018 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen i vår. Med den förevarande tidsplanen innebär det att lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft i juli 2018.

När kommer de tekniska standarderna och delegerade akterna på nivå 2 att antas och träda i kraft?

De tekniska standarder och de delegerade akter (nivå 2) som ska antas av EU-kommissionen efter förslag från Europeiska Försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) kommer att komplettera reglerna i försäkringsdistributionsdirektivet (nivå 1). EU-kommissionen har antagit sådana regler och Europaparlamentet har beslutat att inte invända. För närvarande löper alltjämt en tidsfrist för eventuella invändningar från rådet. Rättsakten ska därefter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), innan den kan träda i kraft.

Läs mer om lagstiftningsarbetet med MiFID II, MiFIR och IDD:

Artikel: Ett stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

En ny ordning för redovisningstillsyn

Datum Aktivitet
Mars 2015 Slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19) överlämnas till regeringen
30 december 2016 Finansinspektionen ger in ett reviderat remissyttrande avseende utredningen En ny ordning för redovisningstillsyn
29 juni 2017 Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn remitteras.
Våren 2018 Lagrådsremiss och proposition
1 januari 2019 Nya regler träder i kraft

Frågor och svar

Varför kommer en ny ordning för redovisningstillsyn att kunna träda i kraft först den 1 januari 2019?

Sedan utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade sitt slutbetänkande har arbete pågått på Finansdepartementet med flera brådskande och omfattande lagstiftningsärenden på värdepappersmarknaden. Utredningens förslag, som innebär att Finansinspektionen får fullt ansvar för redovisningstillsynen, har därför inte genomförts. Under tiden förde Finansinspektionen diskussioner med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden om inrättandet av en självregleringslösning när det gäller redovisningstillsynen. Finansinspektionen lämnade därefter in ett reviderat remissvar. Finansinspektionen förordar nu, till skillnad från utredningens förslag, att den löpande granskningen av emittenternas finansiella information överlåts till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (sakorganet Nämnden för svensk redovisningstillsyn).

Finansdepartementet har bedömt att det förslag som har utarbetats av Finansinspektionen och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bör konkretiseras och genomföras. Finansinspektionen har därför tagit fram en promemoria med ett detaljerat förslag. Promemorian har remitterats och avsikten är att promemorian, tillsammans med remissynpunkter, ska ligga till grund för en lagrådsremiss och en proposition. Eftersom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden behöver viss tid att förbereda sig för den nya uppgiften och det dessutom är lämpligt att ny lagstiftning träder i kraft vid ett årsskifte, bör den nya ordningen gälla från och med den 1 januari 2019.

Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet

Datum Aktivitet

November
2017

Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Nya regler om betaltjänster

Våren 2018 Proposition överlämnas till riksdagen
Tidigast 1 maj 2018 Lagstiftningen träder i kraft

Frågor och svar

Hur ser tidsplanen för genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet ut?

Enligt det andra betaltjänstdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast den 13 januari 2018. Regelverket ska även börja tillämpas det datumet.

Lagstiftningsarbetet med anledning av det andra betaltjänstdirektivet är omfattande och innefattar en mängd svåra frågor. Den lagstiftning som krävs för genomförande av direktivet kommer därför inte att kunna antas i tid. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under hösten 2017 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen efter årsskiftet. Det innebär att lagstiftningen kommer att kunna träda i kraft tidigast den 1 maj 2018.

När kommer de tekniska standarderna och delegerade akterna på nivå 2 att antas och träda i kraft?

De tekniska standarder och de delegerade akter (nivå 2) som ska antas av EU-kommissionen efter förslag från Europeiska Bankmyndigheten (Eba) kommer att komplettera reglerna i det andra betaltjänstdirektivet (nivå 1). Enligt det andra betaltjänstdirektivet ska Eba lämna sina förslag till tekniska standarder senast den 13 januari 2017, den 13 juli 2017 respektive den 13 januari 2018. Efter ett antagande från EU-kommissionen löper sedan en tidsfrist för invändningar från Europaparlamentet och rådet och rättsakten ska därefter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT), innan den kan träda i kraft.

Det kan noteras att arbetet med den centrala tekniska standard som rör stark kundautentisering och säker kommunikation (där Eba lämnade sitt ursprungliga förslag i februari i år) har dragit ut på tiden och att EU-kommissionen ännu inte har antagit denna.

Artikel: Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet är försenat