Tidsplan för några lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet

Finansmarknadsavdelningen ansvarar för flera stora lagstiftningsärenden på finansmarknadsområdet, varav några gäller genomförande av EU-direktiv.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för
närvarande arbetar efter när det gäller dessa ärenden:

  • Lagstiftning till följd av direktivet om marknader för
    finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR)

  • Lagstiftning till följd av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) samt även vissa nationella bestämmelser som föreslagits i departementspromemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22).

  • Frågan om en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige

Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

Datum Aktivitet
Januari 2017

Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

April 2017

Proposition överlämnas till riksdagen

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

3 januari 2018 Lagstiftningen träder i kraft

Frågor och svar 

Hur ser tidsplanen för MiFID II och MiFIR? 

Under 2016 ändrades tidsplanen för MiFID II och MiFIR. Tillämpningsdatumet sköts fram med ett år till den 3 januari 2018 och datumet för genomförande av MiFID II flyttades fram ett år till den 3 juli 2017.

Ett nytt tillämpningsdatum har påverkat tidsplanen för lagstiftningsarbetet i Sverige eftersom det inte är lämpligt att lämna förslag till lagstiftning alltför lång tid innan den ska börja tillämpas. En lagrådsremiss om MiFID II beslutades under januari 2017 och en proposition i april. Att tidsplanen ändrades gav marknaden tid på sig att bl.a. anpassa sina it-system till de nya kraven i lagstiftningen.

När kommer de tekniska standarderna och delegerade akterna på nivå 2 att antas och träda i kraft? 

De tekniska standarder och de delegerade akter (nivå 2) som EU-kommissionen delvis antagit, kommer att komplettera reglerna i MiFID II och MiFIR (nivå 1). Enligt kommissionens tidtabell ska även de börja tillämpas den 3 januari 2018.

Försäkringsdistributionsdirektivet – IDD

Datum Aktivitet
2 juni 2017 Departementspromemoria En ny lag om försäkringsdistribution remitteras.
Hösten 2017

Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av IDD och vissa nationella lagförslag.

Hösten 2017 Proposition överlämnas till riksdagen
23 februari 2018 Lagstiftningen träder i kraft

Befintlig reglering av försäkringsförmedling

I Sverige finns regleringen kring distribution av försäkring i första hand i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Tillämpningsområdet för lagen är i huvudsak försäkringsförmedlares förmedling av försäkringsavtal. Lagen om försäkringsförmedling genomför i svensk rätt försäkringsförmedlingsdirektivet (direktiv 2002/92/EG).

Ny lag för försäkringsdistribution

Den 20 januari 2016 publicerades Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/97/EU om försäkringsdistribution (IDD). Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 23 februari 2018.

Tillämpningsområdet för IDD är försäkringsdistributörers försäkringsdistribution. Begreppet försäkringsdistributör definieras i direktivet som varje försäkringsförmedlare, försäkringsförmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet, eller försäkringsföretag när det distribuerar försäkringar.

Finansdepartementet remittera en promemoria våren 2017 med förslag till en ny lag om försäkringsdistribution, som ska träda i kraft den 23 februari 2018. Promemorian ska innehålla lagförslag som genomför hela IDD samt även behandla vissa nationella bestämmelser som redan remitterats genom departementspromemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22).

Läs mer om lagstiftningsarbetet med MiFID II, MiFIR och IDD:

Artikel: Ett stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

En ny ordning för redovisningstillsyn

Datum Aktivitet
Mars 2015 Slutbetänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19) överlämnas till regeringen
30 december 2016 Finansinspektionen ger in ett reviderat remissyttrande avseende utredningen En ny ordning för redovisningstillsyn
29 juni 2017 Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn remitteras.
Våren 2018 Lagrådsremiss och proposition
1 januari 2019 Nya regler träder i kraft

Frågor och svar

Varför kommer en ny ordning för redovisningstillsyn att kunna träda i kraft först den 1 januari 2019?

Sedan utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade sitt slutbetänkande har arbete pågått på Finansdepartementet med flera brådskande och omfattande lagstiftningsärenden på värdepappersmarknaden. Utredningens förslag, som innebär att Finansinspektionen får fullt ansvar för redovisningstillsynen, har därför inte genomförts. Under tiden förde Finansinspektionen diskussioner med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden om inrättandet av en självregleringslösning när det gäller redovisningstillsynen. Finansinspektionen lämnade därefter in ett reviderat remissvar. Finansinspektionen förordar nu, till skillnad från utredningens förslag, att den löpande granskningen av emittenternas finansiella information överlåts till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (sakorganet Nämnden för svensk redovisningstillsyn).

Finansdepartementet har bedömt att det förslag som har utarbetats av Finansinspektionen och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bör konkretiseras och genomföras. Finansinspektionen har därför tagit fram en promemoria med ett detaljerat förslag. Promemorian har remitterats och avsikten är att promemorian, tillsammans med remissynpunkter, ska ligga till grund för en lagrådsremiss och en proposition. Eftersom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden behöver viss tid att förbereda sig för den nya uppgiften och det dessutom är lämpligt att ny lagstiftning träder i kraft vid ett årsskifte, bör den nya ordningen gälla från och med den 1 januari 2019.