Statliga myndigheter ska erbjuda praktik till personer med funktionsnedsättning

Regeringens viktigaste uppgift är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. För att minska arbetslösheten måste allas kompetens och färdigheter tas tillvara. Regeringen ger därför statliga myndigheter i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018. Syftet är att arbetssökande personer med funktionsnedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.

Regeringens bedömning är att statliga myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i arbetspraktik. Detta bör ske inom ramen för Arbetsförmedlingens ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Statliga myndigheter ges därför i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande personer med funktionsnedsättning i dialog med myndigheterna. Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret. Statskontoret ska senast den 1 december 2016, 1 juni 2017 och 1 juni 2018 muntligen redovisa till regeringen hur arbetet med uppdraget fortskrider samt den 1 mars 2019 redovisa uppdraget i en slutrapport.