Strategiska samverkansprogram - en kraftsamling för nya sätt att möta samhällsutmaningar

Onsdagen den 1 juni presenterar regeringen fem strategiska samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar Sverige står inför. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skapas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb.

 • Nästa generations resor och transporter: Samverkan bidrar till långsiktiga förutsättningar för nästa generations resor och transporter. Programmet bygger vidare på regeringens vision om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

  Foto: Anna Nilden, Folio.

 • Smarta städer: Den smarta staden sätter människan i centrum och möjliggör för samhällets funktioner att kommunicera och samverka. Smarta lösningar kan bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

  Foto: MKB Fastigheter.

 • Cirkulär och biobaserad ekonomi: I en cirkulär och biobaserad ekonomi är Sveriges skogar, jordbruksmark, vatten och mineraler enorma tillgångar.

  Foto: Skogsindustrierna.

 • Life science: Detta samverkansprogram knyter an till det arbete som regeringens Life science-samordnare bedriver och som bygger på en stor samstämmighet i Life science-sektorn.

  Foto: Astra Zeneca.

 • Uppkopplad industri och nya material: Svensk industri har stora möjligheter att ta tillvara digitaliseringens potential, som svar på den allt hårdare internationella konkurrensen.

  Foto: Chalmers.

 • Statsministern på föredrag

  Statsminister Stefan Löfven i Bankhallen: "En grundbult i den svenska modellen är vår förmåga att hålla ihop och arbeta tillsammans".

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

 • Närings- och innovationsministern rakt framifrån

  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg koordinerar regeringens arbete med samverkansprogrammen.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

 • Flera ministrar på scen

  Statsråden som ansvarar för de fem samverkansprogrammen, fr v: Infrastrukturminister Anna Johansson för Nästa generations resor och transporter, miljöminister Karolina Skog för Smarta städer, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för cirkulär biobaserad ekonomi, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström för Life science, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson för uppkopplad industri och nya material, samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Tre identifierade samhällsutmaningar

Nationella innovationsrådet har identifierat tre områden som är centrala utmaningar för det svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld. Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Alla samverkansprogram adresserar dessa utmaningar.

Globalt sett är Sverige ett litet land som är beroende av att samarbeta med andra och därför är samverkan en välbekant metod för att kraftsamla resurser och lösa gemensamma utmaningar. På programmens olika områden finns redan nu många goda exempel på samverkan. Vid sidan om att söka fler nya konstruktiva samarbeten ska samverkansprogrammen strukturera och lyfta fram det arbete som redan görs för att vi ska få bästa möjliga effekt med innovativa lösningar för framtiden.

De strategiska samverkansprogrammen

1. Nästa generations resor och transporter

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. Testbäddar är en bra metod för att demonstrera och kommersialisera nya transportlösningar. Samverkansprogrammet nästa generations resor och transporter inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods.

2. Smarta städer

En smart stad utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi (IKT), för att förbättra kvalitet, prestanda och interaktivitet av kommunala tjänster, för att minska kostnaderna och resursförbrukningen och för att förbättra kontakten mellan medborgare och myndigheter.

3. Cirkulär och biobaserad ekonomi

Vi ska klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. Det är grundläggande med en hållbar och giftfri råvaruproduktion. Syftet med samverkansprogrammet cirkulär biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa samt främja cirkulära lösningar.

4. Life science

Vi behöver dra nytta av Sveriges höga kunskapsnivå och kompetens när det gäller utveckling och produktion. Vi har en hälso- och sjukvård av hög kvalitet som omfattar alla och en tradition av samverkan som behöver öka för att lösa de samhällsutmaningar som finns runt hälsa. Samverkan mellan vård, näringsliv och akademi behövs för att nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik ska komma samhället till del, många med lösningar som drar nytta av den digitala tekniken. Detta stärker svensk global konkurrenskraft och bidrar till nya jobb i Life science-företagen som både står för högkvalificerade arbetstillfällen och stark export samt ger en bättre vård.

5. Uppkopplad industri och nya material

För att stimulera en bred digitalisering av svensk industri behövs en kraftsamling i form av samarbete mellan aktörer. Samverkan ska stärkas mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer för att bättre bidra till att öka den svenska konkurrenskraften. Uppkopplad industri och nya material knyter nära an till regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Arbetet med samverkansprogrammen

Det är statsminister Stefan Löfven som genom Nationella innovationsrådet prioriterat samverkansprogrammen. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ansvarar för att koordinera regeringens arbete med samverkansprogrammen.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att bistå i arbetet med samverkansprogrammen under perioden 2016-2018.