Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet.

Foto: Maskot/Folio.

Regeringen har en bred jobbagenda för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. En viktig del i detta är en aktiv arbetsmarknadspolitik. Extratjänster är ett verktyg som kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas med ytterligare 12 månader. Subvention för handledarstöd ingår.

Extratjänster inom allt fler områden

Anställningar kan i dagsläget göras inom en rad olika områden bland annat inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen, funktionshindersomsorgen samt hos myndighet. Från den 1 juli 2017 utvidgas extratjänsterna ytterligare. För att fler långtidsarbetslösa och nyanlända ska få ett arbete har regeringen beslutat att utvidga reglerna kring extratjänster för att öppna upp möjlighet att anställa personal inom ramen för extratjänster vid kulturell verksamhet, ideella idrottsföreningar samt trossamfund och ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdomar.

För att kunna ta del av stödet för extratjänster krävs att verksamheten uppfyller vissa krav. För kulturell verksamhet krävs särskilt att verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter och att verksamhetens aktiviteter är tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt eller till låg avgift. För ideella idrottsföreningar krävs särskilt att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldig enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna för personen som anställs via extratjänst avser barn och ungdomsverksamheten. För trossamfund och ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg om barn och unga krävs också att föreningens verksamhet har allmännyttiga ändamål så att den är inskränkt skattskyldiga enligt inkomstskattelagen samt att arbetsuppgifterna avser den verksamheten.