E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Illustration: Gullers för Regeringskansliet

E-hälsofrågorna har kopplingar till många av regeringens satsningar, bland annat kompetensförsörjning, kvalitetsregister och läkemedel. Regeringen arbetar även med att skapa juridiska förutsättningar för att möjliggöra en nationell läkemedelslista.

En gemensam vision för e-hälsosarbetet

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet som sträcker sig till år 2025.

Visionen ersätter den senaste strategin från 2010, men bygger samtidigt vidare på de tankar och ansatser som finns i denna. Avsikten är att visionen ska följas av en eller flera handlingsplaner som förtydligar insatser som kan bidra till att uppnå visionen.

Regeringens roll

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström:

- E-hälsa är ett av de områden som regeringen prioriterar. Ändamålsenliga IT-stöd för både professioner och patienter är en förutsättning för att vi ska uppnå en mer effektiv och jämlik vård.

- Även om e-hälsa är en prioriterad fråga för regeringen, är det landsting och kommuner som är ytterst ansvariga för den vård och omsorg som ges. Som jag ser det är statens roll på e-hälsoområdet att samordna insatserna. Genom att arbeta gemensamt kommer vi längre än om varje huvudman agerar på egen hand. 

Pressmeddelanden

Rubrik Datum Länk
Nästa steg i arbetet att realisera Vision e-hälsa 2025 09 februari 2016 Pressmeddelande
Elektroniska recept ska bli huvudregel 28 oktober 2016 Pressmeddelande
Internationella e-hälsoinsatser ska jämföras 25 augusti 2016 Pressmeddelande
Bäst i världen 2025 – regeringen och SKL överens om vision för E-hälsoarbetet 14 mars 2016 Pressmeddelande

Nationell e-hälsa har tre målgrupper

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper:
• Individen brukare, klient, patient eller anhörig
• Medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
• Beslutsfattare – inom socialtjänst och hälso- och sjukvård och

– Individen som brukare, patient, klient eller anhörig. Individen ska i sin roll som brukare, patient, klient eller anhörig ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar. Hon eller han ska erbjudas individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån sina egna förutsättningar.

– Medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Medarbetare ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete. Nödvändig och strukturerad information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar.

– Beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning.


Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år 2025.

Budget

Frågor om administration och it-stöd har även lyfts upp som ett av tre utvecklingsområden i överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, den s.k. professionsmiljarden.

Myndigheter

Nationella e-hälsodagen

E-hälsomyndigheten arrangerar den Nationella e-hälsodagen. Se filmad inspelning och program från 9 nov 2016 via myndighetens webbplats.