Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

EU:s justitie-, migrations- och inrikesministrar möttes i Bryssel 8 och 9 december

Rådet för rättsliga och inrikes frågor behandlade bland annat åtgärder för att bekämpa bedrägerier mot EU-budgeten, reform av det europeiska asylsystemet samt åtgärder för att bekämpa terrorism.

  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

    Vid Rådet för rättsliga och inrikes frågor sista möte för året diskuterade migrationsministrarna situationen och strömmarna längs de mest aktuella migrationsrutterna samt utvärderade de insatser som EU hittills genomfört. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på ett tidigare rådsmöte.

    Foto: Europeiska unionens råd

  • Inrikesminister Anders Ygeman intervjuas i samband med ett tidigare rådsmöte.

    Inrikesminister Anders Ygeman deltog på mötet, som ägde rum i Bryssel 8 och 9 december 2016. Bilden är tagen i samband med ett tidigare rådsmöte.

    Foto: EU-representationen

Det gemensamma europeiska asylsystemet

Ministrarna enades om ett mandat för förhandlingar med Europaparlamentet om Eurodacförordningen samt diskuterade reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

De informerades även av ordförandeskapet om de återstående delarna av reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning.

Migration

Ministrarna diskuterade situationen och strömmarna längs de mest aktuella migrationsrutterna samt utvärderade de insatser som EU hittills genomfört. De tog särskilt upp områden som utplacering av personal till byråer, framför allt Easo och Frontex, omplaceringar samt genomförandet av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Kampen mot terrorism och organiserad brottslighet

Rådet noterade en rapport från EU:s samordnare för kampen mot terrorism som tog särskilt upp problemen med återvändande utländska terroriststridande.

Ministrarna noterade även förslag från Frankrike och Tyskland om behovet av att förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande organ och leverantörer av elektroniska tjänster.

Europeiska åklagarmyndigheten

Justitieministrarna diskuterade förslaget om att inrätta en Europeisk åklagarmyndighet. Ordförandeskapet noterade medlemstaternas olika ståndpunkter, där Sverige tillhör de medlemsländer som ställer sig tveksamt till att inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet skulle ge tillräckligt mervärde.

Skydd av EU:s ekonomiska intressen

Rådet nådde en överenskommelse om direktivet om skydd av EU:s ekonomiska intressen. Syftet med direktivet är att avskräcka bedragare, förbättra lagföringen och påföljderna för brott mot EU:s budget samt underlätta indrivning av missbrukade EU-medel och därigenom öka skyddet av EU-skattebetalarnas pengar.

Den digitala inre marknaden

Ministrarna gav vägledning för det vidare tekniska arbetet med direktivet när det gäller vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll. De diskuterade särskilt regler som är tillämpliga på "inbyggt digitalt innehåll" definitionen av och regler som gäller för andra uppgifter än personuppgifter samt rätt avvägning i lagstiftningen mellan subjektiva överensstämmelsekriterier (kriterier som överenskommits i avtal) och objektiva överensstämmelsekriterier (kriterier som föreskrivs i lag).

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson samt inrikesminister Anders Ygeman deltog i rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Rådets uppföljning av mötet