Infrastrukturminister Tomas Eneroth i dialog om infrastrukturinvesteringar

Onsdagen den 25 oktober bjöd Tomas Eneroth till remissmöte om Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan. Länsplaneupprättarna framförde synpunkter och redogjorde för sina önskemål gällande infrastuktursatsningar under kommande planperiod. Mötet är ett av flera som genomförs för att lyssna in remissinstansernas synpunkter och önskemål. Remissmötet ger också tillfälle till viktigt kunskapsutbyte samt att aktörerna även får möjlighet att ta del av landets samlade behov.

Tomas Eneroth står i en hörsal
Infrastrukturminister Tomas Eneroth inför remissmötet om Trafikverkets förslag till nationell plan. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

- Vi ska bygga Sverige starkt. Det handlar om ett samhällsbygge som omfattar både framtidens infrastruktur, byggande av bostäder och hållbara städer. Det innebär investeringar i hela landet, för större arbetsmarknader och för effektivare godstransporter. Näringslivets transporter är viktiga och då inte bara för basindustrin utan det gäller även besöksnäringen och tjänstesektorns behov av transporter. Jag vet att det finns många viktiga och angelägna åtgärder att genomföra runt om i landet och det är också därför regeringen satsar över 100 miljarder mer under kommande planperiod 2018-2029. Medlen ska användas på ett ansvarsfullt sätt för att både stärka den befintliga infrastrukturen och satsa på nya investeringar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

- De beslut som nu fattas kommer att påverka Sverige för lång tid. Det är därför angeläget med en bred förankring och samsyn i besluten. Sverige är ett exportberoende land och både näringsliv, regioner och kommuner behöver långsiktiga hållbara spelregler. För att nå våra mål är det viktigt att vi gör rätt bedömningar och investerar medlen där de gör mest nytta. Att prioritera rätt är en utmaning. Men vi har höga ambitioner med vårt samhällsbygge – det gör det svårt, utmanande men också nödvändigt att prioritera, sa Tomas Eneroth avslutningsvis.

Rätt investeringar bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. Investeringar i vårt samhällsbygge där transportsystemet är en viktig del lägger grunden för fler jobb och bostäder i hela landet. Den nya nationella planen för transportinfrastruktur kommer att vara ett steg för att möjliggöra omställning till ett fossilfritt välfärdsland. Ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och bättre förutsättningar för näringslivet.

Trafikverkets förslag är på remiss fram till den 30 november. Hur den slutliga planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2018.