Fem åtgärder för att gå näringslivet till mötes

Statsminister Stefan Löfven, debattartikel i Dagens Industri, den 2 december 2015

Sverige har efter att länge legat långt framme de senaste åren börjat halka efter. Det är ett mönster som dessvärre går igen på områden som konkurrenskraft, marknadsandelar, kunskapsresultat och produktivitetstillväxt.

För ett land med högt välstånd så duger det inte att hamna på efterkälken. Framgångar på den växande världsmarknaden kräver hög kunskapsnivå och innovationskraft för att utveckla attraktiva varor och tjänster som det finns hög betalningsvilja för. Att vända utvecklingen är möjligt genom gemensamma ansträngningar och fokus på det som stärker vår konkurrenskraft.

Internationella studier lyfter fram den svenska modellen som en unik konkurrensfördel i en global ekonomi med krav på ständig och snabb omställning. En genomgång av de studier som gjorts av företagens behov ger en tydlig bild.

Exempelvis har 16 000 små och medelstora företag i en undersökning av Tillväxtverket svarat att de främsta hindren för att de ska växa är att de har svårt att nå nya marknader, utveckla nya varor och tjänster samt att de inte kan hitta rätt utbildad arbetskraft när de försöker rekrytera. Andra frågor som genomgående lyfts fram är bostadsbrist, finansiering, infrastruktur och osäkerhet kring energiförsörjningen.

Det här är problembeskrivningar jag gång på gång får bekräftade i mina kontakter med små entreprenörer och ledare för stora internationella koncerner. Därför har regeringen påbörjat ett intensivt arbete för att möta dessa önskemål från näringslivet. Låt mig ge några exempel:

Rekrytering

Regeringen tar krafttag mot situationen att många företag inte hittar rätt utbildad personal trots skyhög arbetslöshet. Vi investerar i hela 50 000 nya utbildnings- och praktikplatser redan 2016. Vi bygger ut Yrkeshögskolan och vi satsar 913 miljoner kronor 2016 för att möta efterfrågan av yrkesutbildade på gymnasienivå. När fler får rätt utbildning och erfarenhet från praktik så förbättras företagens möjligheter att lyckas med rekryteringar och att växa.

Energi

Den förra regeringen gjorde energiförsörjningen till en blockpolitisk fråga vilket skapat stor osäkerhet eftersom förutsättningarna riskerar att kullkastas vart fjärde år. Därför har regeringen samlat alla partier i en energikommission för att nå en bred energipolitisk överenskommelse. Det skulle ge den nödvändiga långsiktighet som industrin efterfrågar.

Bostäder och infrastruktur

Regeringen gör den största satsningen på bostäder på flera decennier med särskilt fokus på fler små och billiga hyresrätter så att unga kan flytta hemifrån. Vi gör också insatser för att snabba på byggandet med en bonus till kommuner som ökar byggandet och sanering för att göra mer mark tillgänglig. Regeringen fortsätter också den förra regeringens arbete med regelförenklingar för snabbare byggprocesser.

Industrin är beroende av fungerande transporter på landsbygden. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor på kraftigt förstärkt järnvägsunderhåll och vi tillför nu ytterligare 200 miljoner årligen på ökat underhåll av spår och vägar i landsbygd.

Investeringar och export

Regeringen har snabbutrett hur vi kan stärka finansieringen för nya och innovativa företag. Bland annat föreslår vi ett nationellt fond-i-fond-bolag för tidiga utvecklingsskeden och ett garantisystem för att stimulera bankutlåning till företag i hela landet som behöver tillväxtkapital.

Regeringen tar fram en nyindustrialiseringsstrategi för att stärka industrins förutsättningar att utvecklas och locka fler industriinvesteringar till Sverige vilket kommer att skapa jobb runt om i hela landet.

Vi sjösätter en exportstrategi där vi för att förenkla för små- och medelstora företag att växa internationellt exempelvis startar regionala exportcentra och exportrådgivning i alla delar av landet. Vi etablerar svenska representationer på nya tillväxtmarknader och vi återöppnar generalkonsulatet i New York.

Samverkan och innovationsförmåga

Under året har jag inrättat det nationella innovationsrådet som har skapat en rad nya initiativ och stärker dialogen näringsliv och akademi. Innovationsrådet är exempelvis involverade i arbetet med bättre möjligheter till innovationsupphandling och utformningen av nationella samverkansprogram inom life science, miljö och klimat och digitalisering.

Sverige är en avancerad och modern industrination som hela tiden måste ta nya steg för att ligga i utvecklingens framkant. Vi har alla förutsättningar att lyckas om vi samverkar och prioriterar de framtidsinvesteringar som krävs.