The Swedish study support system Diarienummer: Fact Sheet U07.001

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en viktig del av regeringens utbildningspolitik. Studiestödet är utformat så att det ska bidra till ett högt deltagande i utbildningen. Det ska också bidra till att förverkliga de utbildningspolitiska målen genom att minska betydelsen av social, ekonomisk och geografisk bakgrund liksom att underlätta för funktionshindrade och äldre personer att studera. Eftersom all utbildning i det offentliga skolväsendet och vid universitet och högskolor i Sverige är avgiftsfri är studiestödet främst avsett att täcka den studerandes levnadsomkostnader under utbildningen. Studiestödet är också en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Faktablad på engelska.