Skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Diarienummer: Ju 10.09

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

En ny regel i skadeståndslagen började gälla den 1 september 2010. Enligt regeln ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta skador som barnet orsakar genom brott. Det skärpta skadeståndsansvaret ska omfatta sak- och personskador samt skada genom kränkning. I detta faktablad beskrivs kortfattat den nya skadeståndsregeln.