Faktablad På lika villkor - jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll

Ladda ner:

Faktablad som sammanfattar Sveriges policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i utveckling.
Policyn fokuserar på fyra nära sammankopplade
områden:
- kvinnors politiska deltagande och inflytande
- kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor
- sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
- kvinnors säkerhet och bekämpning av alla former
av könsrelaterat våld och människohandel.