Svenska insatser för att minska sot, metan och marknära ozon Diarienummer: M2012.04

Ladda ner:

Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants, är en koalition som Sverige initierat tillsammans med UNEP, Bangladesh, Canada, Ghana, Mexiko och USA. Koalitionen arbetar för att öka kunskapen om de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarnas effekter och för att stimulera åtgärder regionalt och nationellt. För år 2012 stödjer Sverige koalitionens sekretariat med 1,4 miljoner kronor och det operativa arbetet med 10 miljoner kronor. Dessa medel ska finansiera program för att minska utsläppen av SLCP i utvecklingsländer.

I informationsbladet sammanfattas ytterligare insatser där Sverige är med och driver eller finansierar.