Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018

Den här handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Ladda ner:

Fler har det bättre i dag. Men jämställdhet är fortfarande en vision – inte verklighet.

Sveriges feministiska regering vill förverkliga visionen. Jämställdhet är ett mål i sig, men också en förutsättning för att nå andra övergripande mål som fred, säkerhet och hållbar utveckling. Därför ska arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter fortsätta med oförminskad kraft.

Men vi ska också ta ett steg till. Som första land i världen ska Sverige bedriva en feministisk utrikespolitik. Två decennier efter kvinnokonferensen i Peking är åtagandena långt ifrån uppfyllda. Otaliga kvinnor och flickor upplever fortfarande en skriande brist på rättigheter, representation och resurser.

Den feministiska utrikespolitiken ska bidra till konkreta resultat som stärker såväl jämställdheten som alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Arbetet ska ske genom att hela utrikespolitiken – inte minst arbetet för fred och säkerhet – omsätter ett systematiskt jämställdhetsperspektiv byggt på kunskap och analys.

Den här handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg. Det gör att utrikesförvaltningen kommer att kunna arbeta för alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, inklusive genom att motverka alla former av våld och diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme.

Handlingsplanen anger också hur arbetet ska bedrivas vad gäller både utgångspunkter, verktyg och aktörer. Vidare framhålls vikten av att involvera män och pojkar i förändringsarbetet för jämställdhet. Men arbetet ska också bedrivas med hjälp av fokusområden som bidrar till de långsiktiga målen. Under 2016 innebär det ett särskilt fokus på att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i humanitära situationer och bekämpa det könsrelaterade och sexuella våldet i konflikt och postkonflikt.

Kvinnors och flickors möjligheter att vara aktörer betonas också, inom ramen för bland annat fredprocesser, fredfrämjande insatser och arbetet för hållbar utveckling. Utrikesförvaltningen kommer även att fortsätta att vara drivande i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och under 2016 ägna särskild uppmärksamhet åt flickors och unga människors rättigheter.

Handlingsplanen blir en del av utrikesförvaltningens verksamhetsplan. På det sättet underlättar vi genomförandet och borgar för resultat i utrikes-, säkerhets-, utvecklings-, främjande- och handelspolitiken, inklusive i förverkligandet av de nya globala utvecklingsmålen.

Handlingsplanen kommer, som resten av verksamhetsplanen, att följas upp och uppdateras varje år. Det gör det möjligt att lära av erfarenheter och dra nytta av samråd och nya data.

Med denna breddning, fördjupning och systematik ska den feministiska utrikespolitiken utvecklas för att nå resultat som stärker alla kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.