Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien 2009 - 2013 Diarienummer: UD 09.082

Ladda ner:

Denna strategi styr Sveriges selektiva samarbete med Indonesien under perioden 2009-2013. Utgångspunkten för samarbetet är Sveriges politik för global utveckling (PGU), den svenska regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, Indonesiens utvecklingsplan,
erfarenheter från tidigare utvecklingssamarbete, svenska aktörers kompetens, erfarenheter och intressen samt EU:s uppförandekod för´arbetsdelning och komplementaritet.