Strategi för selektivt samarbete med Namibia 2009-2013 Diarienummer: UD 10.031

Ladda ner:

Denna samarbetsstrategi anger inriktningen för Sveriges selektiva samarbete med Namibia för perioden t.o.m. 2013.

Det demokratiska Namibia kännetecknas av ett oberoende rättsväsende samt ett omfattande grundlagsstadgat skydd av de medborgerliga fri- och rättigheterna. SWAPO-partiet har innehaft regeringsmakten sedan landets självständighet 1990. Vissa splittringar har uppstått och nya partier har bildats. Det finns utrymme för en ökad roll inom det civila samhällets organisationer som förslagsställare och
granskare gentemot makthavare. Endast ett fåtal organisationer, om än relativt starka, är verksamma inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Mediefriheten är relativt god och den namibiska pressen svarar för en fri och oberoende granskning av samhället.