Innovationssatsning för bättre hälsa, vård och omsorg

Som en del av det nationella innovationsrådets arbete för att utveckla innovationskraften inom livsvetenskap (life science) har regeringen gett Vinnova i uppdrag att genomföra en satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa. För att genomföra uppdraget tilldelas Vinnova upp till 22 miljoner kronor. Uppdraget innebär att patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, forskare, företag och myndigheter, gemensamt ska arbeta aktivt för digitalisering för bättre hälso- och sjukvård.

Regeringens satsning på digitalisering inom hälsa och life science utgår från den kraftsamling som finns inom de strategiska innovationsprogrammen (SIO:s) Swelife och MedTech4Life som samlar alla ledande aktörer inom sektorn, från vård, företag till forskning. Vinnova ska, i samverkan med dessa göra prioriteringar och genomföra särskilda insatser inom digital hälsa samt utarbeta och genomföra en agenda. Agendan ska tas fram i samverkan med andra program som t.ex. fokuserar på möjliggörande teknologier, välfärdsteknologier, sakernas internet och tjänsteutveckling tillsammans med regeringens nationella samordnare och expertgrupp för life science. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med regeringens samordnare för life science, Anders Lönnberg och att den expertgrupp som finns kopplad till detta arbete. Life science och digitalisering är två prioriterade områden i Statsministerns innovationsråd.

Insatserna ska inriktas mot att:

· Möjliggöra nya utvecklingsprojekt som bygger på konkreta samarbeten och som skapas i gränslandet mellan life science och för life science viktiga områden.

· Snabbare spridning och implementering av digitaliseringens möjligheter i form av t.ex. nya arbetssätt, nya värdekedjor och betalningsvägar.

· Stärka strategisk FoU inom för life science viktiga områden.

- Sverige har goda förutsättningar att vara ett attraktivt ekosystem för digital hälsa, men svensk life science-sektor har tappat i relation till andra länder. Digitaliseringen inom hälsa och life science sker i ett oerhört högt tempo och kommer att ha stor påverkan på samhället framöver. Det gäller dem som jobbar inom vården liksom dem som är i behov av vård. En nyckel till framgång är att alla aktörer – patienter, vårdgivare, medborgare, forskare, företag med flera aktivt deltar i digitaliseringen. Det är nödvändigt om Sverige inte ska bli omsprunget av andra, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.  

Uppdraget är en del i regeringens strategiska satsning på life science som ska bidra till bättre hälsa, till att möta samhällsutmaningar, stärka Sveriges position som ledande inom forskning och utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv.

Uppdraget ska slutredovisas till Näringsdepartementet senast den 30 juni 2016.

 

 

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00