Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag mottagit betänkandet Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74) från den särskilda utredaren hovrättsrådet Ulrika Beergrehn.

Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer föreslår i betänkandet att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention samt ger förslag till de författningsändringar som ett tillträde ger anledning till.

Förslaget grundar sig i att Sverige, som en del i ett globalt samhälle med ökad rörlighet över landgränser, ska kunna erbjuda ett tidsenligt och stärkt skydd för de vuxna personer som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen.

2000 års Haagkonvention reglerar bland annat

  • vilket lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder som skyddar den vuxne eller dennes egendom
  • vilket lands lag som ska tillämpas
  • erkännande och verkställighet av åtgärder som vidtagits i ett annat land som är anslutet till konventionen

Konventionen ger internationell behörighet till svenska myndigheter i förhållande till vuxna med hemvist i Sverige, såväl när den vuxne befinner sig i Sverige som när den vuxne behöver ett skydd utomlands. På samma vis fungerar konventionen i förhållande till vuxna på flykt och för vuxna vars hemvist inte kan fastställas och som befinner sig i Sverige.

Den typ av svenska skyddsåtgärder som berörs av konventionen är till exempel godmanskap och förvaltarskap, samt insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

I dag är åtta länder anslutna till 2000 års Haagkonvention. Europeiska rådet har uppmanat medlemsstaterna att tillträda konventionen och flera medlemsstater överväger frågan för närvarande. Som centralmyndighet för konventionen föreslås Socialstyrelsen.

Eftersom lagförslagen är beroende av när Sverige tillträder konventionen föreslås de träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention

Kontakt

Erik Boman
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ulrika Beergrehn
Särskild utredare, Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Charlotte Biörklund Uggla
Utredningssekreterare, Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00