Dubbla miljöfördelar när regeringen höjer ersättningen för metangasreducering

Idag beslutade regeringen att höja ersättningen för metangasreducering vilket kommer leda till ökad lönsamhet för lantbruksföretag som producerar råmetangas genom rötning av stallgödsel. Ersättningsnivån för metanreduceringsersättningen höjs från högst 20 öre/kWh till högst 40 öre/kWh den 1 januari 2016.

- Med dagens beslut stimulerar regeringen till minskade utsläpp av växthusgaser och produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil energi. Med ökad rötning av stallgödsel nås på så sätt dubbla miljöfördelar, säger Sven-Erik Bucht.

Många gårdsanläggningar som idag rötar gödsel riskerar att uppvisa negativa resultat trots att de får en metanreduceringsersättning. Det riskerar att leda till minskad produktion av gödselbaserad biogas och därmed lägre miljönytta. Samtidigt är det samhällsekonomiska värdet av att producera biogas från gödsel väsentligt högre än dagens ersättningsnivå på 20 öre/kWh.

I och med budgetförstärkningen för metanreduceringsersättningen, på 120 mnkr, som aviseras i budgetpropositionen för 2016 finns det utrymme att höja ersättningsnivån. En ersättningsnivå om 40 öre/kWh kommer i större utsträckning ersätta biogasproducenterna för den miljönytta de faktiskt bidrar till, samtidigt som den gödselbaserade biogasen inte överkompenseras i förhållande till den fossila energin som ersätts.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00