Regeringen föreslår ny lag för behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

Regeringen har i dag, torsdagen den 19 november, överlämnat en lagrådsremiss med förslag till Utlänningsdatalag till Lagrådet. Lagen reglerar hur Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Syftet med den nya lagen är att ge myndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt sätt.

Lagen ställer även höga krav på integritetsskydd för de människor vars personuppgifter behandlas av myndigheterna.

Lagen innehåller bland annat:

  • Bestämmelser om hur myndigheterna får hantera personuppgifter i sina datorsystem, bland annat att behandling av personuppgifter endast får göras för vissa ändamål.
  • En uttömmande reglering av för vilka ändamål fingeravtryck och      fotografier som tagits med stöd av utlänningslagen (2005:716) får      behandlas.
  • Spärrar mot integritetskänsliga sökningar.
  • Bestämmelser om intern tillgång till personuppgifter inom de berörda myndigheterna.
  • Begränsningar av enskildas och andra myndigheters direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter.

Lagen ersätter förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

– Utlänningsdatalagen skapar en god balans mellan en effektiv ärendehandläggning och skyddet av den personliga integriteten, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den nya lagen föreslås träda i kraft senast den 1 april 2016.

Lagrådsremiss: Utlänningsdatalag