Regeringen söker nya utvecklingskommuner för romsk inkludering

Som en del av det fortsatta arbetet med att genomföra strategin för romsk inkludering skickar Kulturdepartementet i dag ut en utlysning till alla kommuner i Sverige om bidrag för att utveckla kommunala modeller för romsk inkludering.

- Kommunerna är självklara nycklar till romsk inkludering. När vi nu investerar ytterligare medel så är det ett vinnande koncept att satsa på att fler kommuner ska kunna bygga vidare på de erfarenheter och goda utfall av satsningar som gjorts, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Insatserna inom ramen för strategin har under 2012–2015 koncentrerats till fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag av regeringen för att intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Nu ges fem nya kommuner möjligheter att göra detsamma. Pilotkommunernas erfarenheter är en viktig utgångspunkt för de nya så kallade utvecklingskommunerna för romsk inkludering.

Från de inkomna ansökningarna ska fem kommuner beviljas bidrag under två år för att bygga upp en struktur inom kommunen för att förbättra romers inkludering inom de områden som utpekas i strategin, bland annat utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst. Därefter kommer det att finnas en möjlighet till förlängning av bidraget, som längst två år.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Under 2012–2015 har ett antal åtgärder inom ramen för strategin genomförts av myndigheter, kommuner och civila samhället.

I budgetpropositionen för 2016 konstateras att arbetet bör fortsätta och att 58 miljoner kronor bör avsättas under 2016–2019 för det fortsatta genomförandet av strategin.