Statens servicecenter ska föreslå myndighetsfunktioner som kan samordnas och omlokaliseras

Regeringen har idag gett Statens servicecenter i uppdrag att analysera och föreslå vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att bedriva samordnat i staten och utanför storstadsområdena.

Uppdraget omfattar främst myndighetsfunktioner där det finns möjligheter till stordriftsfördelar, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar genom samordning och koncentration. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av förslaget som ska innehålla bl.a. möjliga besparingar, påverkan på den statliga närvaron i och utanför storstadsområdena samt effekterna för myndigheternas verksamheter och kompetensförsörjning.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen anser att vissa myndighetsfunktioner bör utlokaliseras från storstadsområdena. För att hantera frågan samlat och effektivt aviserades i budgetpropositionen för 2016 ett regeringsuppdrag till Statens servicecenter att föreslå vilka myndighetsfunktioner inom de statliga myndigheterna som vore lämpliga att utlokalisera. Regeringen angav också i budgetpropositionen för 2015 sin avsikt att analysera om det finns behov av att koncentrera även andra myndighetsgemensamma tjänster – utöver de som Statens servicecenter erbjuder – där det finns tydliga skalfördelar och samordningsvinster.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2016 och slutredovisas senast den 15 april 2017.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00