Dubbelt så många lektorer i skolan

Regeringen har beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen inför en kommande satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå. Satsningen avses pågå under fem år med start hösten 2016 och ska möjliggöra en fördubbling av antalet lektorer i skolan.

Det råder i dag brist på ämneslärare och lektorer i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Läsåret 2015/16 fanns det enligt Skolverkets statistik 239 lektorer i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen. Majoriteten av dessa, 200 lektorer, fanns i gymnasieskolan. Den kommande satsningen på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå ska bland annat möjliggöra en fördubbling av antalet lektorer i den svenska skolan.

- Med fler forskarutbildade i skolan höjer vi kvaliteten och ökar yrkets attraktivitet. Därför är den här satsningen så viktig för skolan och målet att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I propositionen ingår förslag på följdändringar på lagnivå av dels en kompletterande pedagogisk utbildning som regeringen avser att införa för personer med examen på forskarnivå, dels ett tillfälligt utbildningsbidrag om 25 000 kronor per månad för att stimulera personer att påbörja och slutföra utbildningen. Den kompletterande pedagogiska utbildningen ska genomföras med 50 platser på tolv månader och totalt 250 platser över fem år.

Regeringen kommer att återkomma med uppdrag till något eller några lärosäten om att få anordna utbildningen. Regeringen har sedan tidigare skickat ut en anmälan om intresseansökningar till statliga högskolor och universitet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00