Statsbidrag för insatser när det gäller skolledare

Regeringen har i dag beslutat en förordning som innebär att skolhuvudmän som gör insatser enligt särskilda överenskommelser inom ramen för bland annat samverkan för bästa skola kan få ytterligare statsbidrag för att inrätta karriärsteg i form av förstelärare och lektorer. Statsbidrag kan nu även lämnas för insatser för personer i ledande befattning.

Huvudmän med tuffa förutsättningar får möjlighet att söka statsbidrag för ytterligare karriärtjänster för lärare i form av förstelärare och lektorer. Statsbidrag får även lämnas för insatser avseende särskilt yrkesskickliga personer i ledande befattning. Förordningen gäller huvudmän för grundskolor, grundsärskolor, specialskolor, sameskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Förordningen avser i första hand huvudmän i vars skolor insatser genomförs i enlighet med särskilda överenskommelser inom ramen för Skolverkets uppdrag om samverkan för bästa skola eller att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Huvudmän som inte har ingått särskilda överenskommelser men som har särskilt svåra förutsättningar kan få statsbidrag om tillgängliga medel räcker.

- Ett starkt pedagogiskt ledarskap är avgörande när skolor ska vända svaga resultat till goda möjligheter för eleverna. Med den här investeringen värdesätter vi lärares utveckling och rektorers ledarskap på skolor med särskilt tuffa förutsättningar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Bidragsbeloppet för en förstelärare är 85 000 kronor per bidragsår och för en lektor eller en person i ledande befattning 170 000 kronor per bidragsår. Sammanlagt satsar regeringen 50 miljoner kronor årligen på extra karriärtjänster i skolor som har särskilt stora utmaningar, varav 34 miljoner enligt den nu beslutade förordningen. En förutsättning för att kunna ta del av statsbidraget för inrättande av karriärsteg är bland annat att huvudmännen först måste ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Förordningen träder i kraft den 26 april i år.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark