Utredning föreslår ny strafftidslag

Strafftidsutredningen (Ju 2014:23) har i dag, tisdagen den 1 mars, överlämnat betänkandet En ny strafftidslag (SOU 2016:18) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren Agneta Bäcklund har haft i uppdrag att göra en översyn av lagen (1974:202) om beräkning av strafftid och presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande.

Utredaren lämnar en rad förslag:

  • En ny strafftidslag som ersätter lagen om beräkning av strafftid med mera föreslås. Syftet med förslaget är att göra regelverket tydligt och enkelt att tillämpa samt att anpassa det till systemet med överförande av straff från andra länder. Förslaget innebär bland annat att rätten för en dömd att få börja avtjäna ett fängelsestraff om han eller hon vill det lagregleras och tydligt angivna tidsramar för placering i häkte i samband med placering av dömda i anstalt.
  • Strafftiden ska i fortsättningen beräknas enbart i dagar. Beräkningen ska göras enligt en schablon. På detta sätt minimeras risken för misstag och felaktigheter när strafftiden räknas ut, och lika fall behandlas lika.
  • Möjligheten för den dömde att lämna nöjdförklaring, det vill säga att avstå från att överklaga sitt fängelsestraff och på det sättet kunna påbörja avtjänandet av straffet tidigare, utökas och förenklas.
  • Kravet på samhällsskydd lyfts fram vid bedömningen av om uppskov ska beviljas. Möjligheten att återkalla ett beviljat uppskov utökas, till exempel om en person som beviljats uppskov missköter sig.
  • En ny och samlad lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande införs. Det handlar om att en person som till exempel sitter häktad och döms till fängelse ska tillgodoräknas tiden i häkte som avtjänad tid. Tillgodoräknande av tid för frihetsberövande ska vara obligatoriskt vid såväl svenska som utländska frihetsberövanden som ägt rum före verkställigheten av straffet och som har ett nära samband med straffet.

– Att lagstiftningen är modern, effektiv och rättssäker är en förutsättning på ett område som rör frihetsberövandet av enskilda. Utredningen föreslår flera lagändringar som syftar till att modernisera och göra regelverket lättare att tillämpa. Utredningens förslag kommer nu att gå ut på remiss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

SOU 2016:8 En ny strafftidslag

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Agneta Bäcklund
Utredare, Strafftidsutredningen (Ju 2014:23)
Telefon 070-267 84 21