Regeringen överlämnar skrivelse om nordiskt samarbete till riksdagen

I dag överlämnas regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet under 2016 till riksdagen. I den årligen återkommande skrivelsen redogör regeringen för samarbetet mellan de nordiska länderna under året som gått, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

Det goda samarbetet inom Norden under 2016 var tydligt inte minst på klimatområdet, där ett nordiskt program för genomförandet av Parisavtalet utarbetades. Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus mottog under 2016 fler ansökningar än någonsin tidigare och ett nytt fyraårigt samarbetsprogram för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk utarbetades med fokus på genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål.

Integration stod fortsatt högt på Nordiska ministerrådets agenda under 2016 och ett nytt treårigt samarbetsprogram för att utbyta konkreta erfarenheter kring integration och flyktingmottagande lanserades. En ny profileringsstrategi togs fram och samarbetet på digitaliseringsområdet fördjupades mellan de nordiska och baltiska länderna.

Årets skrivelse har ett tydligare utrikespolitiskt anslag jämfört med föregående år vilket speglar det nordiska samarbetets allt mer utåtriktade karaktär i ljuset av omvärldsutvecklingen. Samarbetet mellan de nordiska länderna kring den svenska säkerhetrådskandidaturen var av stor betydelse. En annan nordisk framgång under året var det toppmöte med de nordiska regeringscheferna som president Obama stod värd för i maj i Washington.

Förutom verksamheten i Nordiska ministerrådet redogör skrivelsen översiktligt för det nordiska samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitik samt försvar och krisberedskap. Skrivelsen avslutas med en genomgång av Sveriges bilaterala samarbeten i Norden och en nulägesbild av förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

– Vi förbereder oss nu för att ta över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 med ambitionen att bygga vidare på de goda initiativ som tagits under tidigare ordförandeskap samtidigt som vi blickar framåt mot nya möjliga samarbetsområden, säger utrikesminister Margot Wallström.

Länk: Regeringens skrivelse om nordiskt samarbete 2016

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö