Svenskt nötkött godkänt för export till Taiwan

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan.

I livsmedelsstrategin slår regeringen fast att Sverige ska öka sin livsmedelsproduktion. En viktig del för att förverkliga detta är att livsmedelsexporten ska öka. Regeringen har sedan sitt tillträde lanserat flertalet satsningar för att öka exporten av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det arbetet har ännu en gång gett resultat då Sverige nu är godkänt för att exportera nötkött till Taiwan.

En viktig satsning för att öka exporten har varit att Jordbruksverket och Livsmedelsverket har fått ökat anslag för att arbeta med att öppna nya marknader utanför EU. Deras arbete är centralt för att fler framsteg, likt nötköttsexport till Taiwan, ska bli verklighet. En annan av regeringens satsningar är tillsättningen av en nationell exportsamordnare för livsmedelsektorn som ska stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga.

– Att våra svenska nötköttsföretag nu har en ny marknad att exportera till är väldigt glädjande. Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden. Det svenska köttet - som är förknippat med hållbarhet, livsmedelssäkerhet, låg antibiotikaanvändning, god djurvälfärd och låg klimatpåverkan - står högt i kurs utomlands. Det är det här ytterligare ett bevis på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Efterfrågan på livsmedel och jordbruksråvaror förväntas fortsätta att öka i världen med anledning av ökad befolkning och förbättrat välstånd. Samtidigt märks ett ökat intresse för hälsosamma, säkra och hållbart producerade livsmedel vilket gynnar den svenska exporten. Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017. Andra marknader som öppnats för svenska företag, är bl.a. avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling.

Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter