Regeringen vill förbättra livsvillkoren för transpersoner

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att göra en fördjupningsstudie samt att fördela projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention hos transpersoner med särskilt fokus på unga transpersoner. Myndigheten får 1 600 000 kronor för ändamålet.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Karolinska Institutet publicerat rapporten "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner" som baseras på en omfattande enkät-undersökning bland transpersoner. Transpersoners situation är bekymmersam och andelen som övervägt eller försökt att ta sitt eget liv är alarmerande. Bland unga transpersoner, mellan 15-19 år är det nästan 60 procent som under det senaste året övervägt att ta sitt eget liv och 40 procent har gjort något allvarligt försök.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Fler än hälften av unga transpersoner har övervägt att ta sitt liv. Det är ett allvarligt och uppenbart bevis för att vi måste förändra situationen. Det civila samhällets organisationer besitter erfarenheter och kunskaper som vi behöver mer utav för att kunna förbättra transpersoners psykiska hälsa och förebygga självmord, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I fördjupningsstudien ingår att lämna förslag till insatser som kan minska den psykiska ohälsan samt förebygga suicid hos transpersoner. Unga transpersoners behov ska särskilt beaktas.

600 000 kronor av de sammanlagt 1 600 000 kronor som satsningen uppgår till får betalas ut i projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland personer med transerfarenhet.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen ska lämna sitt betänkande under hösten 2017.

Regeringen beslutade nyligen att kommuner och landsting kan söka statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation för 2017. Cirka två miljoner kronor extra har skjutits till för ändamålet och går att söka via Socialstyrelsen.

Uppdraget som regeringen nu har beslutat om ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2019.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju
Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-542 80 32
e-post till Kristoffer Talltorp