Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar Diarienummer: Underlagsrapport 16

Ladda ner:

Författare: Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

Den allra största skillnaden mellan nutida och tidigare epokers globalisering är kanske de multinationella företagens stora betydelse. I dag står multinationella företag för en stor del av världens produktion, sysselsättning, export, och forskning och utveckling. Ett allt större antal svenskar arbetar numera i utländskt ägda företag eller i svenskägda multinationella företag med betydande utlandsverksamhet. Rapporten "Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar" analyserar effekter av utlandsägande, utländska direktinvesteringar och multinationella företag i Sverige på svenska löner och svensk sysselsättning. Författarna finner att inflödet av utländska företag rent generellt har gynnat svensk ekonomi och sysselsättningen i Sverige, bl.a. genom att multinationella företag betalar högre löner.