Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Ladda ner:

Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under senare tid diskuterats och varit föremål för utredning av Skatteverket.
Diskussionen har handlat om i vilken omfattning inkomster
från riskkapitalfonder ska tas upp som inkomst av tjänst eller som inkomst av kapital.

I denna promemoria föreslås en beskattningsordning
för delägare i kapitalföretag som har rätt till särskild vinstandel vid en riskkapitalfonds avyttring av andelar i ett portföljföretag. Beskattning av utdelning och kapitalvinst ska ske dels i inkomstslaget tjänst, dels i
inkomstslaget kapital.