Förebyggande och behandling av spelmissbruk ID-nummer: Ds 2015:48

Ansvarig: Socialdepartementet

I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Ladda ner:

Förslagen gäller förebyggande arbete, stöd och behandling samt forskning och uppföljning.

Antal problemspelare

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket motsvarar ca 170 000 personer.

Att vara problemspelare innebär att man har bristande kontroll över sitt spelande och att detta ger upphov till påtagliga, negativa konsekvenser. Andelen problemspelare är större bland unga än bland vuxna. Spelproblem är vanligare bland män än bland kvinnor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förebyggande och behandling av spelmissbruk

    I denna promemoria lämnas förslag och överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga effekterna av överdrivet spelande. Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse