Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer ID-nummer: Ds 2017:49

Ansvarig: Socialdepartementet

I promemorian analyseras rättsliga förutsättningar för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

Ladda ner:

I promemorian analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer.

Bedömningen görs att bestämmelserna om omedelbart omhändertagande i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver förtydligas och kompletteras.

I promemorian anges att det bör förtydligas att skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige kan omhändertas omedelbart i akuta situationer, oberoende av om de har hemvist utomlands eller har någon annan anknytning till utlandet. Vidare anges att regleringen bör kompletteras med nya bestämmelser om handläggningen, tidsfrister och förnyad domstolsprövning i internationella ärenden.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2018. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

    I propositionen föreslår regeringen en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Förordningsmotiv

Skrivelse