Vissa förslag om personlig assistans

Ansvarig: Socialdepartementet

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa förslag om personlig assistans

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa förslag om personlig assistans

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken som medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse