Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 ID-nummer: Ds 2017:66

Ladda ner:

Försvarsberedningen lämnar i föreliggande rapport förslag rörande
inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila
verksamheten i totalförsvaret. Beredningen ska i en kommande
rapport närmare analysera viktigare förändringar i den
internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta
regioner och då särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges
närområde. I den kommande rapporten ska beredningen också
redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen. Då
redovisas även konsekvenser för svensk försvars- och
säkerhetspolitik samt utformningen av den militära verksamheten i
totalförsvaret. Avvägningar och förslag rörande svensk
säkerhetspolitik och tillhörande konsekvenser och ambitioner
rörande den militära förmågan i perioden 2021 till och med 2025
presenteras därför senare. I syfte att åstadkomma en välavvägd
helhet i det samlade totalförsvaret måste en avvägning göras mellan
förslagen i denna rapport och de förslag som beredningen kommer
att lämna i kommande rapport vilken ska redovisas senast den 14
maj 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse