Genomförande av EG-direktiv om sanktioner mot arbetsgivare ID-nummer: Dir. 2009:49

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelands-medborgare som vistas olagligt i EU ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.

EG-direktivet behandlar bland annat frågor om:

  • kontroll- och underrättelseskyldighet för arbetsgivare,
  • sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelands-medborgare som saknar rätt att vistas i unionen,
  • fråntagande av rätt för arbetsgivare att delta i offentlig upphandling samt fråntagande av rätten till och återbetalningsskyldighet för offentliga förmåner, stöd och bidrag,
  • förenklade klagomålsförfaranden och betalningsansvar för innestående ersättningar,
  • sanktioner och betalningsansvar för andra än arbetsgivare vid entreprenad, och
  • inspektioner av arbetsplatser.

Därutöver ska utredaren överväga dels om det ska införas en utvidgad underrättelseskyldighet för arbetsgivare att informera Migrationsverket när en utlännings anställning upphör, dels om det ska införas en skyldighet för Migrationsverket att underrätta arbetsgivare i vissa fall. Utredaren ska också i denna del lämna nödvändiga författningsförslag.

I utredarens uppdrag ingår att beakta regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2010

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse