Översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, m.m. ID-nummer: Dir. 2012:79

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Utredaren ska även analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Vissa frågor som berör socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ingår också i uppdraget.

Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

    I propositionen föreslår regeringen en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Förordningsmotiv

Skrivelse