Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) ID-nummer: Dir. 2014:87

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU.

Uppdraget kompletteras nu med en översyn av hur långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är eller bedöms bli långvarigt placerade.

Tiden för slutredovisning förlängs till den 15 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

    I propositionen föreslår regeringen en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Förordningsmotiv

Skrivelse