En kommission för jämlik hälsa ID-nummer: Dir. 2015:60

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

En kommitté – En kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Ladda ner:

Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoskillnader mellan könen ska genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete.Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa

    Utredningstiden förlängs för den del av kommissionens uppdrag som rör utåtriktat arbete. De insatser som genomförts i enlighet med dessa direktiv redovisas senast den 31 oktober 2017.

  • En kommission för jämlik hälsa

    En kommitté – En kommission för jämlik hälsa – ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse